Είσοδος Επιμελητηρίου

Η οθόνη απευθύνεται στο προσωπικό του Επιμελητηρίου.
Θα μεταβείτε στο Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να δώσετε τα στοιχεία πρόσβασής σας και αυτόματα να επιστρέψετε στην εφαρμογή έχοντας διασταυρώσει τα στοιχεία σας
Είσοδος μέσω Γ.Ε.ΜΗ.