ΚΟΝΠΑΛ Ο.Ε.

ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 92-94 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 14231

ΚΟΝΠΑΛ Ο.Ε.


ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 92-94 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801054630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147982001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-10-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-10-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΟΝΠΑΛ Ο.Ε.
KONPAL O.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 92-94
  Πόλη:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι : α) Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων. β) Η ίδρυση και εκμετάλλευση παντός είδους τουριστικής επιχείρησης, δι’ αγοράς, ανέγερσης ή μίσθωσης ξενοδοχείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιπλωμένων κατοικιών, επιπλωμένων επαύλεων (βιλλών), ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων. γ) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών, κατασκευαστικών και λοιπών πάσης φύσεως τεχνικών έργων με αγαθά και επενδυτικά αγαθά από την Ελλάδα, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, για ίδιο λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων καθώς και η τεχνική διεύθυνση αυτών. δ) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διαχείρισης κτιρίων, τουριστικών εγκαταστάσων, οικοδομικών συγκροτημάτων και ακινήτων γενικότερα. ε) Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. ε) Η αγορά, κατασκευή, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση τουριστικών πλοίων, πλοιαρίων, αυτοκινήτων καθώς και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων. στ) Η συμμετοχή ή ίδρυση εταιρειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να επιδιώκουν τους αυτούς ή μη σκοπούς με την Εταιρεία, καθώς και οιαδήποτε άλλη συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κύρια
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
43390000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
43391900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43999000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43999002 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68311200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση