ΤΕRRΑΙΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΜΟΥ 9 , ΑΘΗΝΑ, 15127

ΤΕRRΑΙΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΕΡΜΟΥ 9 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801064818
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148253501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-11-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-11-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΡΜΟΥ 9
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα των εντύπων χαρτογραφικού και τουριστικού περιεχομένου, η έκδοση και η εκμετάλλευση κάθε είδους τέτοιου εντύπου.(ΚΑΔ.58.11.16.00) 2) Ο σχεδιασμός, η επιμέλεια και παραγωγή των παραπάνω εντύπων, η δραστηριοποίηση στον τομέα των γραφικών τεχνών για την έκδοση βιβλίων, συγγραμμάτων και εν γένει εντύπων χαρτογραφικού και τουριστικού περιεχομένου, περιλαμβανομένων διαφημιστικών φυλλαδίων, αφισών κλπ, η εν γένει επιμέλεια κάθε είδους τέτοιων εκδόσεων (δημιουργία, επινόηση, εκτέλεση μακετών, ατελιέ κ.λ.π.). 3) η διεξαγωγή κάθε συναφούς πράξης ή ενέργειας που κατά την κρίση του της εταιρείας μπορεί να ασκηθεί επωφελώς από την εταιρεία σε συνάρτηση με ή επιβοηθητικά οποιασδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες ή των γενικών εργασιών. 4) η παροχή, με αντάλλαγμα, υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσεως συναφούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας, προς τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, όπως και η, δια συμβάσεων μισθώσεως έργου, εκτέλεση έργων τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών. 5) κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα με στόχο την ενίσχυση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας. 6)Υπηρεσίες χαρτογράφησης καθώς και υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης.(ΚΑΔ 71.12.35.00 & 71.12.35.01) 7)Κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων (ΚΑΔ.42.11.20.06) 8)Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας ,συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών.(ΚΑΔ 42.11.20.03) 9)Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (ΚΑΔ.71.11.41.02) καθώς και υπηρεσίες σχεδιασμού & επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, περιφράξεων & χώρων στάθμευσης. (ΚΑΔ.71.11.41.03) 10)Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητας (ΚΑΔ 43.99 ) 11)Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (ΚΑΔ 43.29.19.01) 2. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή κοινοπραξία κάθε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο, ή παραπλήσιο σκοπό. β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα ή αντιπροσωπείες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. δ) να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη. ε) να διενεργεί κάθε πράξη συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς και αντικείμενα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση