MADEINGREECE Ε.Ε.

ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 15 , ΠΕΥΚΗ, 15121

MADEINGREECE Ε.Ε.


ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 15 , ΠΕΥΚΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801065970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148287201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-11-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-11-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MADEINGREECE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 15
  Πόλη:
ΠΕΥΚΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΥΚΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών(web portals). β) οι υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting), web portals (ιστοπυλών), παραγωγής περιεχόμενου web sites (ιστοσελίδων στο διαδίκτυο), γ) βασικές υπηρεσίες διαδικτύου δ) Η παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών- επικοινωνία- Marketing- δημόσιες σχέσεις- διαφήμιση- παραγωγή εντύπων- οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνεδρίων, ε) οι υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά, στ) η παραγωγή επιγραμμικών (online) εφημερίδων, επικοινωνία, διάθεση διαφημιστικού χώρου και χρόνου δια παντός μέσου, εκδόσεις, τηλεοπτικές παραγωγές. Ειδικότερα: i) Η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων, φωτογραφιών, γραφημάτων, καθώς και ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού υλικού και η διανομή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό με όλους τους τεχνολογικά δυνατούς τρόπους, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. ii) Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, δημοσιογραφικών αναλύσεων, στατιστικών, βιογραφικών και άλλων στοιχείων καθώς και οπτικοακουστικού υλικού, η ένταξή τους σε ηλεκτρονικό αρχείο και η διανομή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό με όλους τους δυνατούς τεχνολογικά τρόπους, τηρουμένων των κειμένων διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, ΦΕΚ Α΄ 50, όπως ισχύει) και iii) Η διαφύλαξη και αξιοποίηση αρχείων δημοσιογραφικού και γενικά ιστορικού περιεχομένου, ως και φωτογραφικού ειδησεογραφικού, ιστορικού και άλλου υλικού (ν. 2472/1997, ΦΕΚ Α΄ 50, όπως ισχύει). Για την επίτευξη, προώθηση και ανάπτυξη των σκοπών της εταιρείας είναι επιτρεπτό να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς ή εθνικές επαγγελματικές επιστημονικές δημοσιογραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς. Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δημοσιογράφων και ειδικών συνεργατών και επιστημόνων. Να διατηρεί δίκτυο ανταποκριτών και συνεργατών σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και να οργανώνει ειδικές αποστολές για δημοσιογραφική κάλυψη. Να συνεργάζεται με διεθνή και εθνικά πρακτορεία ειδήσεων ή άλλες εταιρείες πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών. Να αξιοποιεί και να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες, τεχνικές και λειτουργίες (πολυμέσα, ψηφιακή τεχνολογία, δορυφορικές εκπομπές) που εξυπηρετούν την προώθηση των διαφόρων υπηρεσιών της. Να εκδίδει και να διανέμει, με όλους τους τεχνολογικά δυνατούς τρόπους (διαδίκτυο [internet], οπτικός δίσκος [CD- ROM), δελτία, περιοδικά, δημιουργία δικτύου) ειδήσεις, εξειδικευμένες πληροφορίες, γραφήματα, φωτογραφικό υλικό για την ενημέρωση των συνδρομητών της. Να αξιοποιεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και του δικτύου της για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών (υπηρεσία σύντομου μηνύματος (sms), κατασκευή ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, μετάδοση ήχου, βίντεο και ζωντανής εικόνας μέσω του διαδικτύου). Να διοργανώνει η ίδια ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, συνέδρια και σεμινάρια για την ενημέρωση και τη βελτίωση του επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού και των συνεργατών της και όσων εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν στους τομείς που καλύπτει η εταιρεία και γενικότερα στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου που επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τη σύναψη διαφόρων μορφών συνεργασίες (κοινοπραξίες) για τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του δημοσίου, που προωθούν τους σκοπούς της εταιρείας. Να συστήνει θυγατρικές εταιρείες στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού. Να επιτρέπεται η εισαγωγή και εξαγωγή των άνω υπηρεσιών από οποιαδήποτε χώρα προς την Ελλάδα και αντίστροφα. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) Κύρια
58133200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
58142000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
58143200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
59121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
63911101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Δευτερεύουσα
63911200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
63991001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
77291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΒΙΝΤΕΟ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση