(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Dr ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΙΚΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 196 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17671

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Dr ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΙΚΕ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 196 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801093814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148943901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-01-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-01-2019
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Dr ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ
(YPO EKKATHARISI)Dr MEGAPANOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 196
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ι. Η εκμετάλλευση άυλων περιουσιακών στοιχείων και η παραχώρηση προνομίου δικαιόχρησης σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ιι. Η άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού. ιιι. Η διοργάνωση και εκμετάλλευση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων πάσης φύσεως καθώς και η παροχή και ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Η απαρίθμηση των παραπάνω εργασιών και σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, υπό την έννοια ότι η εταιρεία μπορεί ελεύθερα και απεριόριστα να αναλαμβάνει και άλλες πάσης φύσεως συναφείς με τις παραπάνω, δραστηριότητες έστω και μη κατονομαζόμενες ρητό στο παρόν. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: α. Να καταρτίζει και υπογράφει συμβόλαια, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με νομικά και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. β. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιοσδήποτε μορφής είτε μόνη είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εν γένει οργανισμούς και φορείς. γ. Να συνεργάζεται με οποιασδήποτε νομικής μορφής νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εν γένει οργανισμούς και φορείς, ενώσεις προσώπων, συλλογικές οργανώσεις σωματειακού χαρακτήρα αλλά και Μ.Κ.Ο. σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς. δ. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των ανωτέρω επιχειρήσεων, προσώπων, φορέων και οργανισμών στα πλαίσια της κατά τα ανωτέρω συνεργασίας. ε. Να παραχωρεί κατά περίπτωση σε τρίτους τη χρήση μέρους ή του συνόλου των εγκαταστάσεών της για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα είτε με τη μορφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης είτε απλής παραχώρησης χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα. Η ανάμιξη της Εταιρείας στις περιπτώσεις αυτές αφορά αποκλειστικά στην παραχώρηση της χρήσης των ως άνω χώρων σε τρίτους και όχι την από τρίτους ασκούμενη χρήση πλην τυχόν περιπτώσεων συνεργασίας κατά την προηγούμενη παράγραφο. ζ. Να εξαγοράζει άλλες επιχειρήσεις με αντικείμενο συναφές προς την δραστηριότητα της Εταιρείας. η. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. θ. Να ιδρύει κάθε τύπου Εταιρεία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
86221926 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κύρια
46382103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47737405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47747510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47917600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47918900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
58141200 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
58141900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
61204901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
77291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΒΙΝΤΕΟ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
82201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δευτερεύουσα
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
85591902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Δευτερεύουσα
86211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
86211003 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
86211005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δευτερεύουσα
86221906 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
86221908 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
86221912 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
86221915 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
86221920 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
86221927 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
86901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
86901900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
96021302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) Δευτερεύουσα
96041001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση