ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 22Γ , ΑΘΗΝΑ, 19009

ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 22Γ , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801172590
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150778601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-06-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-06-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
BOIOTIKOS ATLAS SINGLE MEMBER P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 22Γ
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΡΑΦΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

(Α) Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1. Η ίδρυση και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και εκμετάλλευση παντός τύπου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεικτικά: αιολικής, υδάτινης και λοιπών φυσικών πόρων και συναφείς δραστηριότητες. 3. Η εκμετάλλευση και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τη δημιουργία, απόκτηση, μεταβίβαση, οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση επιχειρήσεων στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και γενικότερα σε κάθε μορφή ενέργειας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ένταξή τους σε επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού κράτους. 6. Η εκπόνηση μελετών για πάσης φύσεως τεχνικά έργα και μη. 7. Οι συναφείς με τα έργα παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευές, υπηρεσίες και μελέτες, όπως η λήψη ανεμομετρικών στοιχείων, η χωροθέτηση των σταθμών παραγωγής, υπηρεσίες σχετικές με την αδειοδότηση των σταθμών παραγωγής και κάθε συναφής υπηρεσία. 8. Η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής επιχείρησης και βιομηχανικής επιχείρησης ως και η άσκηση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας. 9. Οι εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω προϊόντων από και προς την αλλοδαπή. 10. Η ίδρυση παντός τύπου εταιρειών ή συμμετοχή σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. (Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και εάν δεν κατονομάζεται ρητά ανωτέρω.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση