ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΚ ΜΙΛΛΑΝ 10 , ΑΘΗΝΑ, 11144

ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΑΚ ΜΙΛΛΑΝ 10 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ.
Α.Φ.Μ. 999057902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151271101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-07-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΚ ΜΙΛΛΑΝ 10
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΤΗΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Βασικός σκοπός του Πανελλαδικού Οργανισμού «ΗΛΕΣΙΟΝ» είναι η συγκρότηση προοδευτικής οργάνωσης για την ανάπτυξη, διάδοση και προώθηση Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Οικολογικής Κατεύθυνσης, της κοσμοθεώρησης της Φυσικής Βιολογικής Αγροτικής Παραγωγής και των Βιώσιμων, Ήπιων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η διαφύλαξη και υπεράσπιση του φυσικού μας περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας φυτών και των ζώων. Η ενίσχυση όλων εκείνων των παραγόντων που βοηθούν στην προαγωγή της οικολογικής συνείδησης και κουλτούρας, με σκοπό την ισορροπία των οικοσυστημάτων και της ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο τους. Επίσης σκοποί της «ΗΛΕΣΙΟΝ» είναι: 1. Η προστασία, διαφύλαξη, βελτίωση και υπεράσπιση του φυσικού μας περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας φυτών και των ζώων, της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Η προστασία και διαχείριση του δασικού πλούτου, η αναδάσωση και η προώθηση των δέντρων, σε πλήρη εναρμόνιση και ισορροπία με τους θάμνους και τα υπόλοιπα φυτά, όπως η ίδια η φύση επιλέγει. 2. Η κατοχύρωση, διαφύλαξη, υπεράσπιση, προώθηση και διεκδίκηση των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων, ίων θεμελιωδών δικαιωμάτων, της υγείας, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών της ποιοτικής βιώσιμης γεωργίας των μεσογειακών προϊόντων, των τοπικών ονομασίας προέλευσης προϊόντων, των παραδοσιακών προϊόντων. 3. Η έρευνα, μελέτη, προώθηση και Ιδρυση ΟΙΚΟ-κοινοτήτων με την χρήση των φυσικής, βιολογικής-παραγωγής, ανακύκλωσης και ΑΠΕ. 4. Η ενθάρρυνση ίων διαδικασιών για την παραμονή και επιστροφή ανθρώπων στην περιφέρεια. 5. Η ανάπτυξη, εφαρμογή, υπεράσπιση, προβολή, προώθηση, διεύρυνση και ενίσχυση της φυσικής, βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, των φυσικών ποικιλιών και σπόρων. Και της μεταποίησης των δευτερογενών από αυτά προϊόντων. Με στόχο την διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών και την παραγωγή προϊόντων με όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. 6. Η ανάπτυξη, εφαρμογή, υπεράσπιση, προβολή, προώθηση, διεύρυνση και ενίσχυση των δασικών, ορεινών, άγριας πανίδας και χλωρίδας, και παραδοσιακών προϊόντων για ανθρώπους, φυτό και ζώα. 7. Η ανάπτυξη, εφαρμογή, υπεράσπιση, προβολή, προώθηση, διεύρυνση και ενίσχυση της αντιρρυπαντικής παραγωγικής διαδικασίας και της ανακύκλωσης των υλικών, ώστε τα υπολείμματα από τα προϊόντα, που καταναλώνουμε είτε χρησιμοποιούμε, να επαναχρησιμοποιούνται για να μην αποτελούν εστίες ρύπανσης ή μόλυνσης, που σε τελική ανάλυση επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον και την υγεία των Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών. 8. Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, προβολή, προώθηση και ενίσχυση του αγροτουρισμού και η σύνδεσή του με την φυσική, βιολογική γεωργία, την επιβίωση της φύσης, της βιοποικιλότητας και την ισορροπημένη ανάπτυξη των κατοίκων της υπαίθρου. 9. Η ανακάλυψη, έρευνα, μελέτη, παραγωγή, μεταποίηση, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίησή ανταλλαγή και διακίνηση φυσικών, βιολογικών προϊόντων, παραδοσιακών, τοπικών ονομασίας προέλευσης, και μεσογειακών προϊόντων για ανθρώπους, φυτά και ζώα. Η βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών γι' αυτά τα προϊόντα. 10. Η ανακάλυψη, έρευνα, μελέτη, παραγωγή, οινοποίηση, μεταποίηση, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση, ανταλλαγή και διακίνηση παραδοσιακών, φυσικών ποικιλιών σταφυλιών, όπως είναι ο «κοσμάς», ο «ροδίτης» και πολλές άλλες παραδοσιακές και αρχαιοελληνικές. Η βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών γι' αυτά τα προϊόντα. 11. Η έρευνα, μελέτη, εφαρμογή και δημιουργία τράπεζας διατήρησης και ανταλλαγής σπόρων παραδοσιακών και αρχαιοελληνικών ποικιλιών. 12. Η ανακάλυψη, έρευνα, μελέτη, παραγωγή, μεταποίηση, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση, ανταλλαγή και διακίνηση φυσικών, βιολογικών, οικολογικών, άγριων βοτάνων, παραδοσιακών, τοπικών και ονομασίας προέλευσης. Η βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών γι' αυτά τα προϊόντα 13. Η ανακάλυψη, έρευνα, μελέτη, παραγωγή, μεταποίηση, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση, ανταλλαγή, και διακίνηση δασικών, ορεινών, άγριας πανίδας και χλωρίδας και παραδοσιακών προϊόντων για ανθρώπους, φυτά και ζώα. Η βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. 14. Η ανακάλυψη, έρευνα, μελέτη, παραγωγή, μεταποίηση, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση, ανταλλαγή, και διακίνηση μελισσών, μελισσοχομικών και παραδοσιακών προϊόντων για ανθρώπους, φυτά και ζώα. Η βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και- της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών μελισσοκομίας. 15. Η έρευνα, μελέτη, παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση, ανταλλαγή, και διακίνηση ήπιων, βιώσιμων, σύγχρονων, τεχνολογικών, καινοτομικών προϊόντων πληροφορικής ηλεκτρολογιών, ενεργειακών, μηχανολογικών, χημικών, κατοικίας και των βιώσιμων, ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ). Η βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών γι αυτά. 16. Η έρευνα, μελέτη, παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση, ανταλλαγή, και διακίνηση της αντιρρυπαντικής παραγωγικής διαδικασίας και της ανακύκλωσης των υλικών. Η βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών γι αυτά. 17. Η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσης και η επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης των πάσης φύσεως Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών ιδιαίτερα στα θέματα των προηγουμένων άρθρων, ως επίσης και π|ς κοινωνίας ευρύτερα. 18. Η ενεργοποίηση και προώθηση κοινοτικής και ομαδικής παραγωγής, ανταλλαγής και καταναλωτικής παιδείας ώστε να επαναπροσδιοριστεί το καταναλωτικό μοντέλο διαβίωσης από ατομικό σε ομαδικό και από βουλιμικό σε ισορροπημένα ελεγχόμενο. 19. Η προώθηση της ανταλλαγής προϊόντων μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών και μεταξύ διαφόρων κοινοτήτων και παραγωγικών ομάδων. 20. Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση και δημιουργία διαδικτυακών τόπων με την ευρύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ Ομάδων, Κοινοτήτων, Οργανισμών, και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 21. Η έρευνα, μελέτη, εφαρμογή και δημιουργία αγροτουριστικών εγκαταστάσεων και περιφερειακού δικτύου αγροτουρισμού με παραγωγή φυσικών, βιολογικών προϊόντων, την διατήρηση των ποικιλιών και σπόρων, την επιβίωση της φύσης, της βιοποικιλότητας. Την οργάνωση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. 22. Η υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων και συστηματικής πληροφόρησης γύρω από τις αγροτουριστικές δράσεις, που μπορούν να αναπτύξουν οι κάτοικοι διαφόρων περιοχών της υπαίθρου με ομαδικές και κοινοτικές πρωτοβουλίες και με την προβολή των περιοχών αυτών .στο διαδίκτυο, με ντοκιμαντέρ, τουριστικούς οδηγούς και άλλο έντυπο υλικό, και ειδικότερα με την δημιουργία διαδικτυακού τόπου και βάσης δεδομένων για την προβολή του αγροτουρισμού και την στήριξη όλων των προαναφερθεισών ενεργειών. 23. Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, εφαρμογή, προβολή, προώθηση και εκπόνηση στρατηγικών μελετών ανάπτυξης και σχεδιασμού αγροτουριστικών δράσεων και η αναζήτηση και ανεύρεση οποιαδήποτε άλλης δράσης, που βοηθάει στην επίτευξη των στόχων. 24. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η προστασία, ανάδειξη και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος, ως στοιχείων υποδομής για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, και ειδικότερα του αγροτουρισμού, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης. 25. Η συνεργασία με άλλους αντίστοιχους φορείς αγροτουρισμού στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών. 26. Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, προώθηση, ενίσχυση, ανάδειξη και προβολή της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του φυσικού χώρου της ελληνικής περιφέρειας. Η δημιουργία πάρκων αναψυχής, αθλητικών , εγκαταστάσεων, ξενώνων και κατασκηνώσεων από Ομάδες, Κοινότητες, Οργανισμούς, και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 27. Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ Ομάδων, Κοινοτήτων, Οργανισμών, συλλογικοτήτων, φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων. 28. Η δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων, τοπικών γεύσεων μεσογειακής διατροφής, φυσικών, οικολογικών και βιολογικών προϊόντων, προϊόντων της άγριας φύσης, φυσικών πάρκων, μονοπατιών, σπηλαίων ώστε να προσφέρεται μια ποικιλία κινήτρων-για την ενίσχυση της ανάπτυξης και αξιοποίησης της ελληνικής υπαίθρου. 29. Η προαγωγή του Αθλητισμού και της Φυσιολατρίας στο χώρο των Βουνών, των Ποταμών και των Σπηλαίων και γενικά των καρστικών μορφών, καθώς και η διάδοση και ανάπτυξη πολιτιστικών αξιών στην περιοχή δράσης στον Ελληνικό και διεθνή χώρο. 30. Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, διαμόρφωση, εφαρμογή, προβολή, προώθηση και ενίσχυση τυποποιήσεων και κανονισμών παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων και των πιστοποιητικών οργανισμών, της διαμορφούμενης ορολογίας των προϊόντων. 31. Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση και δημιουργία διαδικτυακών τόπων με την ευρύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ Ομάδων, Κοινοτήτων, Οργανισμών, και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 32. Η υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων και συστηματικής πληροφόρησης γύρω από τα περιγραφέντα στα προηγούμενα άρθρα. 33. Η συμμετοχή σε εκθέσεις ημερίδες, συνέδρια και μεγάλα επικοινωνιακά και πολιτιστικά γεγονότα, και γενικότερα σε ενέργειες που συντελούν στην επιμόρφωση και ανάπτυξή & ανθρώπινων πόρων. 34. Η δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών για τα περιγραφέντα στα προηγούμενα άρθρα. ' 35. Η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για την προώθηση των περιγραφέντων στα προηγούμενα άρθρα 36. Η προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης. Η ανακάλυψη και μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό σε περιφερειακό είτε πανελλαδικό επίπεδο, σε οργανισμούς σε ομάδες και σε κοινότητες. 37. Δημιουργία δικτύων πληροφόρησης, πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Η οργάνωση μελετητικών και ερευνητικών ομάδων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων, επιστημονικών συμποσίων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων. 38. Η δημιουργία δικτύων επιστημονικών στόχων και κινητικότητας των επιστημόνων για την έρευνα και παρουσίαση προτάσεων ολοκληρωμένων δράσεων όλων των παραπάνω. 39. Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ Ομάδων, Κοινοτήτων, Οργανισμών, συλλογικοτήτων, φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων. 40.Η οργάνωση ομάδων πρωτοβουλίας νέων και γυναικών για τα περιγραφέντα στα προηγούμενα άρθρα 41. Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων σε ηλεκτρονική και χαρτογραφική μορφή. 42. Η ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ άλλων αντιστοίχων ομάδων, κοινοτήτων, οργανισμών, με σκοπό την ανταλλαγή προϊόντων, εμπειριών και την διάχυση της οικολογικής κουλτούρας σε περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο. 43. Η εκπροσώπηση των Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών στα όργανα {δημόσια και μη) της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και Παγκόσμια, τα οποία παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τα περιγραφέντα στα προηγούμενα άρθρα. 44. Η συνεργασία, η από κοινού δράση με άλλους οργανισμούς Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών και με άλλους φορείς, που έχουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς ή έχουν παρόμοιους στόχους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 45. Η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες ενώσεις Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση