CRYSTAL WATERS LEASING GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΟΘΩΝΟΣ 4 , ΑΘΗΝΑ, 10563

CRYSTAL WATERS LEASING GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΟΘΩΝΟΣ 4 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801247254
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152634601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-11-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-11-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CRYSTAL WATERS LEASING GREECE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΟΘΩΝΟΣ 4
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η εκμετάλλευση και η διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων εν γένει (κυρίων ή μη), ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων (ενδεικτικώς, ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ξενώνων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικών γραφείων). Στα πλαίσια του σκοπού αυτού περιλαμβάνονται ενδεικτικά: i) Η μίσθωση, αγορά, πώληση, ανέγερση, ο εξοπλισμός, η διαχείριση και η εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων εν γένει (κυρίων ή μη), ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων κάθε είδους και μορφής. ii) Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων ιδιόκτητων ή τρίτων και η εκμετάλλευση αυτών. iii) Η διοργάνωση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό συνεδρίων, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, δεξιώσεων, καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση πρακτορείων γενικού τουρισμού συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης περιηγήσεων, εκδρομών, ταξιδιών, κρουαζιέρων, και της έκδοσης εισιτηρίων κάθε μεταφορικού μέσου. iv) Η άσκηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού. v) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, όπως η οργανωτική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και η εν γένει παροχή τεχνογνωσίας στην εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων και στην άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων. vi) H παροχή πάσης φύσεως συμβουλών και η παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, λογιστικής ή οργανωτικής υποστήριξης και γενικά διεύθυνσης, διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συναφών υπηρεσιών προς συγγενείς και/ ή συνδεδεμένες εταιρίες ή τρίτα νομικά πρόσωπα που ασκούν τις αναφερόμενες στις ανωτέρω περιπτώσεις ή παρόμοιες ή συναφείς δραστηριότητες ή στα οποία συμμετέχει. vii) Η άσκηση κάθε άλλης εν γένει επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τον σκοπό της εταιρείας, έστω και ελάχιστα συναφούς, εφ’ όσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί, διευκολύνει και εξυπηρετεί την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών. viii) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας αγοράς και επικοινωνίας, υπηρεσιών προβολής και προώθησης προϊόντων και/ ή υπηρεσιών, υπηρεσιών μάρκετινγκ και τέλος υπηρεσιών οργάνωσης επιχειρήσεων. β) Η αγοραπωλησία πάσης φύσεως ιδιόκτητων ακινήτων γ) Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης (βραχυχρόνιας, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού ή μη, ή μακροχρόνιας) και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται ή δεν προορίζονται για κατοικία δ) Η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών ε) Η παροχή υπηρεσιών έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικίας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών, πολυκατοικιών και επαγγελματικών χώρων, επισκευής και συντήρησης εν γένει κτιρίων, ανελκυστήρων και κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας εντός αυτών. στ) Η παροχή υπηρεσιών εργολάβου καθαριότητας και καθαριστή οικιών, πολυκατοικιών και άλλων χώρων ζ) Η παροχή υπηρεσιών εστίασης η) Η παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α΄ κατηγορίας, με εστιατόριο ή χωρίς θ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων ή/και πολυκατοικιών έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ι) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών και κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης ια) Υπηρεσίες είσπραξης μισθωμάτων κατοικιών ιβ) Υπηρεσίες διαχειριστή πολυκατοικίας ή κτιρίου κ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία τυποποιημένων ή μη προϊόντων και εξοπλισμού πάσης φύσεως, καθώς και παντός είδους βιομηχανικού, γεωργικού ή μη προϊόντος. λ) Η παροχή υπηρεσιών αστικών και προαστιακών οδικών μεταφορών επιβατών τακτικών και έκτακτων για τουριστικούς σκοπούς με ενοικιαζόμενα ή ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και λεωφορεία. μ) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ συγγενών με αυτήν επιχειρήσεων ή τρίτων μετά των οποίων η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού της σκοπού. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Προς επίτευξη των ως άνω ενδεικτικών και όχι περιοριστικά αναφερόμενων σκοπών της, η Εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή σε κοινοπραξίες, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την Εταιρεία. β) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει, εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης, είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος. γ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή του, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, τη μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της και να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφαλειών από και προς τρίτους υπέρ τόσο της Εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
55201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ Κύρια
55101002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ, ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
55101004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
55201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
55201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δευτερεύουσα
55201105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΩΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δευτερεύουσα
55201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68201102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
79112301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
79121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ) Δευτερεύουσα
79121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
84131600 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση