(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΧΑΥΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΟΛΩΝΟΣ 46 , ΑΘΗΝΑ, 10672

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΧΑΥΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΟΛΩΝΟΣ 46 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801292028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153676301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-01-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-01-2020
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΧΑΥΤΕΙΑ ΙΚΕ
(YPO EKKATHARISI)CHAUTEIA IKE
HAFTEIA PC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΟΛΩΝΟΣ 46
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. H ανάληψη, κατασκευή, επίβλεψη και ανάπτυξη ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών, κατασκευαστικών και οικοδομικών έργων κάθε μορφής (συμπεριλαμβανομένων αστικών ακινήτων και εξοχικών κατοικιών) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 2. Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε οικόπεδα είτε ιδιόκτητα είτε δια λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών. 3. Η μεταποίηση, αναμόρφωση, ανακατασκευή και αναπαλαίωση κτιρίων, κατοικιών, καταστημάτων και κάθε είδους ακινήτων. 4. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών μελετών, τοπογραφικών εργασιών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω έργα και τις εργασίες αυτών καθώς και η προμήθεια των υλικών αυτών. 5. Η εμπορία ειδών κατασκευής, εξοπλισμού και κτηριοδομικών υλικών κάθε είδους. 6. Η ανέγερση, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, είτε από την ίδια, είτε σε συνεργασία με άλλους ξενοδοχειακούς οργανισμούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς και η ενδεχόμενη παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως ξενοδοχείων προς οποιοδήποτε τρίτο. 7. Η ενέργεια κάθε πιστωτικής εργασίας με κερδοσκοπικό σκοπό στο ξενοδοχειακό κλάδο, η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, γραφείων ταξιδιών και γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση ξενοδοχείου, τουριστικών περιπτέρων που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ξενοδοχειακή κερδοφόρα εργασία. 8. Η παροχή προς τρίτους ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών και η μίσθωση τουριστικών διαμερισμάτων, οικιών και επαύλεων. 9. Οι αγορές και πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, η εκμετάλλευση, εκμίσθωση, leasing, και με κάθε άλλο τρόπο αξιοποίηση κατοικιών, καταστημάτων, αποθηκών και κάθε είδους ακινήτων. 10. Η αγορά, καθώς και η μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και η εκμίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε τρίτους για την άσκηση από αυτούς των πιο πάνω δραστηριοτήτων. 11. Η παροχή προς τρίτους συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οικονομικά, διοικητικά, επιχειρηματικά και τουριστικά θέματα και η οργάνωση και εκπόνηση μελετών σε οικονομικά, διοικητικά, επιχειρηματικά και τουριστικά θέματα. 12. Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών πάσης φύσεως, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικών κατοικιών, διαμερισμάτων και καταστημάτων, ενοικίασης αυτοκινήτων, ελικοπτέρων και σκαφών καθώς και η εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων. 13. Η παροχή υπηρεσιών τουρισμού δια της οργάνωσης και προώθησης εκδρομικών πακέτων καθώς και υπηρεσιών μεταφοράς ξενάγησης επισκεπτών. 14. Η τροφοδοσία για πάγια και αναλώσιμα περιουσιακά στοιχεία των πιο πάνω επιχειρήσεων, η αγορά, πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, μίσθωση, εκμετάλλευση ακινήτου (όπως ενδεικτικά διαμερίσματα, καταστήματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κτήρια, μεζονέτες, γκαράζ κλπ), καθώς και η συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε είδους επενδύσεις, όπως ξενοδοχεία, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, κ.λπ. 15. Η διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών συνεδρίων, σεμιναρίων παντός τύπου (αθλητικών, επιστημονικών, ψυχαγωγικών) με φιλοξενία ή χωρίς, και κοινωνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. 16. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και αναψυχής (καφετεριών, αναψυκτήριων, μπαρ, σνακ-μπαρ, κέντρων διασκέδασης) και λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων, η είσπραξη προμηθειών από την πώληση και αντιπροσώπευση εμπορευμάτων, καθώς επίσης και η λιανική πώληση ενδυμάτων, υποδημάτων και αναμνηστικών ειδών. 17. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων και λοιπών συναφών καταστημάτων, η παρασκευή φαγητών και ειδών εστιατορίου. 18. Η παροχή υπηρεσιών εστίασης, υπηρεσιών που παρέχονται από εστιατόριο, καφέ, μπαρ, καθώς και γενικά η εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 19. Η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις, η αντιπροσώπευση (με οποιοσδήποτε νομική σχέση) στην Ελλάδα εμπορικών, ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους ως άνω τομείς και η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, καθώς και η αγοραπωλησία μετοχών και εταιρικών μεριδίων. 20. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, που απορρέει ή συνδέεται με τις ανωτέρω δραστηριότητες καθώς και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή σύμφωνης με τον εταιρικό σκοπό εργασίας. Για την επίτευξη και ευόδωση του σκοπού της η εταιρεία δύναται: 1.Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπρακτικού ή άλλου επιχειρηματικού σχήματος και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιονδήποτε τρόπο. 2. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 3. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 4. Να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οίκους του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους. 5. Να ασκεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας, ακόμα και εάν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ως μέλη. 6. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κράτη και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή μ’ αυτόν της εταιρείας. 7. Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κύρια
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Δευτερεύουσα
56101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
56101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101500 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68311300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση