ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΑΤΗΣ 42 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 19400

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΥΠΑΤΗΣ 42 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 095475734
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2864501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-02-1998
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-04-1998
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ M. ΕΠΕ
EVAGGELOS G.GEORGIOU LTD
EVANGELOS G. GEORGIOU M. EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΥΠΑΤΗΣ 42
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι: Α) Η εμπορία ήτοι η επί κέρδει με χονδρική και λιανική πώληση για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων ή με προμήθεια, των παρακάτω εντοπίων και εισαγομένων ειδών:? 1) Αξεσουάρ και είδη περιποίησης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, 2) Αξεσουάρ ηλεκτρονικών συσκευών (T.V., H.F., τηλεφώνων) και υπολογιστών (computer) κλπ, 3) Αξεσουάρ γραφείου, 4) Αξεσουάρ camping, εργαλεία και έπιπλα κήπου καθώς και κάθε είδους εξοπλισμός αυτών, 5) Ειδών υγιεινής και αξεσουάρ ειδών υγιεινής, 6) Αξεσουάρ και είδη οικιακής χρήσεως, 7) Ηλεκτρολογικά υλικά και φωτιστικά είδη, 8) Εργαλεία χειρός, βίδες και λοιπά συναφή σιδηρικά είδη, 9) Η εμπορία γενικά κάθε αντικειμένου συναφούς με τα παραπάνω είδη. 10) Εμπόριο κάθε είδους μηχανημάτων και αυτοκινήτων. Β) Η τυποποίηση - συσκευασία - μεταφορά και πώληση παντός είδους προϊόντων και εμπορευμάτων. Γ) Η μίσθωση, αγορά, πώληση, διαχείριση και γενικά εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και η ανέγερση αποθηκών σε ίδια ή αλλότρια ακίνητα. Δ) Η παροχή υπηρεσιών ήτοι πλυντήριο, λιπαντήριο, γυάλισμα αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών, μοτοποδηλάτων, Ε) Η εκμετάλλευση μίσθωση, αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής. Η διαχείριση και γενικά εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων. ΣΤ) Η παραγωγή, τυποποίηση και πώληση για τον ίδιο και για τρίτους ειδών περιποίησης αυτοκινήτου και ειδών οικιακής χρήσεως, Ζ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμπορικών οίκων του εξωτερικού με όμοια ή παρεμφερή με τα παραπάνω αναφερόμενα είδη, Η) Η παροχή παντός είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εμπορικές επιχειρήσεις, ήτοι: ο σχεδιασμός, η επιμέλεια, ο εφοδιασμός εμπορικών επιχειρήσεων με εμπορεύματα της συνιστωμένης εταιρίας ή και τρίτου καθώς και η παροχή κάθε συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Θ) Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διαχείρισης και διανομής εμπορευμάτων / τρίτων (Logistics), ήτοι η εκμετάλλευση αποθηκών και παροχή υπηρεσιών, σχετικά με τον εκτελωνισμό, εισαγωγή, αποθήκευση, συγκέντρωση, φόρτωση, μεταφορά, διανομή και παράδοση εμπορευμάτων με μεταφορικά μέσα της εταιρίας ή τρίτων, καθώς και κάθε συναφής εργασία προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Η εταιρία δύναται να συνεργάζεται και να συμμετέχει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργεί ότι κρίνει επωφελές για τη νόμιμη πραγμάτωση του σκοπού της.


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση