ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ''

ΜΟΣΧΑΤΟ,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ''
Νομική Μορφή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Α.Φ.Μ. 997566713
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157577601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-11-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-11-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
MAKEDONIKA PERIFEREIAKA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Πόλη:
ΜΟΣΧΑΤΟ
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η συλλογική ωφέλεια όπως ορίζεται στις παρ. 2 του αρ. 2 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), δηλαδή η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ο Συνεταιρισμός μας στηρίζεται στις αρχές της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Τα μέλη του Συνεταιρισμού στηρίζονται στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους. Ο Συνεταιρισμός συμμερίζεται τις Συνεταιριστικές Αρχές όπως διατυπώθηκαν από την Διεθνή Συνεταιριστική ‘Ενωση (ICA): 1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και επιθυμούν να αποδεχθούν τις ευθύνες του μέλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας. 2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις διοικούμενες από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής τους και στη λήψη των αποφάσεων. Άνδρες και γυναίκες που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρετοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι στα μέλη. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε μέλος μία ψήφο) και στους συνεταιρισμούς ανωτέρου βαθμού οργανώνονται επίσης με δημοκρατικό τρόπο. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Ένα μέρος τουλάχιστον από το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνήθως την κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. 4. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας, διοικούμενες από τα μέλη τους. Εάν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, το πράττουν με όρους που διασφαλίζουν τη δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη και διατηρούν τη συνεταιριστική αυτονομία. 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα μέλη τους, στα αιρετά μέλη της διοίκησης, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό - ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης - σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας. 6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ. Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και ισχυροποιούν τη συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται μεταξύ τους διαμέσου οργανώσεων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου. 7. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, με πολιτικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους. Για τους σκοπούς του και στα πλαίσια των αρχών και αξιών του ο Συνεταιρισμός θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες: 1. Θα αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων υπαρχουσών επιχειρήσεων αρχής γενομένης από τις εταιρείες Νετκοννέκτ Α.Ε. και ΣιΣι-Λιτ Α.Ε. 2. Θα μπορεί να ιδρύει δικές του νέες επιχειρήσεις στις οποίες θα διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο 3. Θα διοικεί τις επιχειρήσεις που ελέγχει σύμφωνα με τον σκοπό και τις αξίες του Συνεταιρισμού 4. Θα διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό των μελών του για την διοίκηση και την λειτουργία των επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό τον απόλυτο έλεγχό του 5. Θα δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα στους τομείς της παραγωγής, διανομής, εμπορίας, διακίνησης και αποθήκευσης προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών τόσο υλικού όσο και λογισμικού και θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης 6. Θα επιδιώξει την διαφοροποίηση των τομέων δραστηριότητας προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο που αποτελεί η μονομερής επικέντρωση στην πληροφορική με προσεκτική διαφοροποίηση αρχής γενομένης από την προσφορά υπηρεσιών τουρισμού 7. Θα δραστηριοποιείται σε κάθε κατεύθυνση που εξυπηρετεί τον σκοπό και τις αξίες του


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση