ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118Β , ΑΘΗΝΑ, 11526

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118Β , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801518894
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158386401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-03-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-03-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.
DIOGENE SOLUTIONS FOR CIRCULAR ECONOMY P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118Β
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπoί της συνιστάμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι η προώθηση σύγχρονων λύσεων στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας όπως : 1) Η αποτελεσματικη? εφαρμογη? της ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων, προωθώντας την πρόληψη της δημιουργι?ας και ενθαρρύνοντας την επανάχρηση και ανακύκλωση. 2) Η δημιουργι?α και προώθηση Οδηγών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στις παραγωγικές διαδικασίες. 3) Η προώθηση καινοτόμων μορφών κατανάλωσης, ο?πως η χρήση υπηρεσιών αντι? αγοράς προϊόντων η? η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών πλατφορμών 4) Η προβολη? ενός ορθολογικου? μοντέλου κατανάλωσης, στη βάση της διαφάνειας της πληροφόρησης για τα χαρακτηριστικά αγαθών και υπηρεσιών, τη διάρκεια ζωής τους και την ενεργειακη? τους απόδοση. 5) Η διευκόλυνση και δημιουργι?α κατάλληλων διαύλων ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμου? μεταξυ? των διοικήσεων, της επιστημονικής κοινότητας και των οικονομικών και κοινωνικών φορέων, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες συμβατές με τη μετάβαση στο κυκλικο? μοντέλο. 6) Η προβολη? της σημασι?ας της μετάβασης απο? τη γραμμικη? στην κυκλικη? οικονομι?α, προωθώντας διαφάνεια στις διαδικασίες, αναπτύσσοντας την ενημέρωση των πολιτών, την κατάρτιση και ευαισθητοποιώντας την κοινωνι?α. 7) Η επεξεργασι?α διαφανών και εφικτών δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησης της μετάβασης 8) Η έρευνα, η μελέτη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση εφαρμογών συστημάτων βελτιστοποίησης δικτύων νερού, φυσικού αερίου, ενέργειας καθώς και στερεών αστικών αποβλήτων. 9) Η έρευνα, η μελέτη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής. 10) H παροχή υπηρεσιών και η εκτέλεση έργων στους τομείς της οικονομικής, λογιστικής, διοικητικής, τεχνολογικής οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και ενεργειακής εξοικονόμησης, σε φορείς του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. 11) Η παροχή προμηθειών όλων των ειδών σε όλα τα αναφερόμενα παραπάνω νομικά και φυσικά πρόσωπα. 12) Η εισαγωγή και η εμπορία υλικών, μηχανημάτων και λοιπών ειδών χρησιμοποιούμενων σε έργα που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω αντικείμενα του σκοπού της εταιρίας ή σε τεχνικά και δομικά έργα όπως επίσης και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. 12) Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET). 13) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών συστημάτων για εμπόριο, διαχείριση νερού, ανακύκλωση, εκπαίδευση και άλλες δραστηριότητες . 14) O σχεδιασμός, η παραγωγή, η πώληση και η εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού. 15) Η εκτέλεση μελετών εφαρμογής προγραμμάτων σχετικών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 16) H εκτέλεση μελετών τεχνικών έργων καθώς και η δημιουργία και εμπορία της σχετικής τεχνογνωσίας (KNOW HOW). 17) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση συστημάτων επικοινωνίας. 18) Η κατασκευή υδραυλικών συστημάτων. 19) Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων. 20) Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων. 21) Υπηρεσίες διεξαγωγής σε σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων. 22) Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 23) Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών αέριων καυσίμων Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως υπέρ φυσικών προσώπων, εταιρειών, τραπεζικών οργανισμών ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους. (β) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά και να συμμετέχει με τέτοιες επιχειρήσεις σε κοινοπραξίες, συμπράξεις ή ενώσεις που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους δικούς της σκοπούς. (γ) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες]. (δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. (ε) Να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. (στ) Να αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη επιχείρηση και οίκο. (ζ) Να συνάπτει συμβάσεις Leasing για αγορά εξοπλισμού και εν γένει κινητών. (η) Να διεξάγει οποιαδήποτε και να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω. (θ) Να αναπτύσσει μεθόδους προβολής, προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων της και των δραστηριοτήτων της, καθώς επίσης και να αναλαμβάνει την εκτέλεση και παραγωγή διαφημιστικών εργασιών σε σχέση με οποιοδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43222000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Κύρια
18203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
20111100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΡΓΟΥ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Δευτερεύουσα
20595901 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
20595902 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ) Δευτερεύουσα
28121600 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
35111005 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
35210000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
35221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
35221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
35300000 ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
42212300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ), ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
43222003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ Δευτερεύουσα
46691965 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
71121601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
71121902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
85591301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
9101300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση