(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) KOINOΠΡΑΞΙΑ ΔΕΣΦΑ-ΣΝΑΜ-ΕΝΑΓΚΑΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15231

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) KOINOΠΡΑΞΙΑ ΔΕΣΦΑ-ΣΝΑΜ-ΕΝΑΓΚΑΣ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996697242
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159262101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-04-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-04-2021
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) Κ/Ξ ΔΣΕ
(YPO EKKATHARISI) K/X DSE
J/V DSE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1 Ο σκοπός της Κοινοπραξίας είναι α) η υπογραφή του Συμφωνητικού Λειτουργίας και Συντήρησης με την KIPIC στο Κουβέιτ, υπό την αίρεση της υπό της KIPIC έγκρισης εκχώρησης της εν λόγω Σύμβασης από τον ΔΕΣΦΑ προς την “Κ/Ξ DSE”, και β) η εκτέλεση της Σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Συμφωνητικό Λειτουργίας και Συντήρησης και το παρόν Καταστατικό της Κ/Ξ DSE. 3.2 Προκειμένου να εκπληρώσει τους ως άνω σκοπούς, η Κοινοπραξία θα προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια που άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως, ιδίως, στην αγορά πρώτων υλών, την ενοικίαση ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, σύναψη συμβάσεων εργασίας, σύναψη δανειακών και πιστωτικών συμβάσεων με τράπεζες και φυσικά πρόσωπα, υπογραφή εξασφαλίσεων, αίτηση έκδοσης διοικητικών αδειών, κλπ. 3.3 Όλες οι υπηρεσίες για την Σύμβαση θα εκτελούνται σύμφωνα με το Συμφωνητικό Λειτουργίας και Συντήρησης και τα αντίστοιχα Παραρτήματα αυτού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση