ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΥΚΟΛΙΑ 0 , ΑΘΗΝΑ, 73136

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΘΕΣΗ ΣΥΚΟΛΙΑ 0 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801618198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160233801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-07-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-07-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
CHARALAMPOS DARATSIANOS TRANSPORT S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΣΥΚΟΛΙΑ 0
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ

Σκοπός Επιχείρησης

Α.- Σκοπός της εταιρίας είναι : 1) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη και διενέργεια επί κοµίστρω εθνικών οδικών μεταφορών πάσης φύσεως εμπορευμάτων και παντός αντικειµένου εν γένει µε τη χρήση κάθε είδους οχημάτων Δ.Χ. ή µισθωµένων οχηµάτων είτε µε µακροχρόνια, είτε µε περιστασιακή µίσθωση. 2) Η απόκτηση ιδίων οχημάτων παντός τύπου (ενδεικτικά αναφερόμενων φορτηγών αυτοκινήτων ?.Χ), η µίσθωση καθώς και η εκµίσθωση παντός τύπου οχημάτων επί σκοπώ διενέργειας των οδικών μεταφορών. 3) Η αποθήκευση, φύλαξη, διακίνηση, διανομή, προώθηση πάσης φύσεως εμπορευμάτων σε χώρους ιδιόκτητους ή µισθωµένους. 4) Η παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία και ταξινόµηση µικροδεµάτων, εγγράφων και άλλων αντικειµένων υπό μορφή ταχείας εξυπηρέτησης (courier) και ταχυμεταφορών door to door. 5) Η πρακτόρευση και αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών μεταφορικών εταιρειών, γραφείων μεταφορών και μεταφορικών μέσων. 6) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα εφοδιασμού και διεργασίας πάσης φύσεως μεταφορών. 7) Η δημιουργία συνεργείων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων, καθώς επίσης και η εισαγωγή, εμπορία ανταλλακτικών, ελαστικών και παντός τύπου εξοπλισμού παντός τύπου οχημάτων. 8) Η απόκτηση των αναγκαίων εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εξοπλισμού, καθώς και ακινήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας Β.- Προς επίτευξη και ανάπτυξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται : α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ημεδαπή ή αλλοδαπή, υφισταμένη ή συσταθησομένη και να συνεργάζεται με αυτές β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο γ) Να μισθώνει και να εκμισθώνει προσωπικό δ) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε εντός και εκτός της Ελλάδος ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κύρια
29204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
29329000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, Π.Δ.Κ.Α.· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣ Δευτερεύουσα
33121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ Δευτερεύουσα
45200000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45321000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46320000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46692016 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46711310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47308103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
49320000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΑΞΙ Δευτερεύουσα
50102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
50202100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
51211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52241000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
52291000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
53200000 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
69101600 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
77111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77341002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
81291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
84131600 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση