SEAGLE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44 , ΑΘΗΝΑ, 15125

SEAGLE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801646345
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160759901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-09-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-09-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SEAGLE HELLAS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1. Η επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημοπλοίων. 2. Η εμπορία, αντιπροσωπεία, πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων. 3. Η εμπορία, αντιπροσωπεία, πώληση λιπαντικών παρασκευασμάτων, προσθετικών, αναψυκτικών παρασκευασμάτων. 4. Η εμπορία, αντιπροσωπεία, πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών. 5. Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής που έχουν αντίστοιχο ή συναφές αντικείμενο εμπορίας διαφόρων τύπων αερίων, υγρών, ως και συναφών συσκευών, αναλώσιμων και εργαλείων. 6. Η εμπορική αντιπροσώπευση ξένων οίκων όσον αφορά την πώληση ελικοπτέρων, αεροσκαφών, καθώς και μερών αυτών, ανταλλακτικών, κ.λπ. 7. Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών μηχανημάτων και γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών. 8. Χονδρικό εμπόριο νομισμάτων και μεταλλίων. 9. Χονδρικό εμπόριο ελικοπτέρων, αεροπλάνων και άλλων αεροσκαφών Π.Δ.Κ.Α. 10. Χονδρικό εμπόριο κενών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων υπό πίεση. 11. Λιανικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου για αθλητισμό. 12. Οι υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων, εργασίες κατασκευής και ανακατασκευής κτιρίων, εργασίες μόνωσης, θερμομόνωσης και στεγανοποίησης, κατασκευαστικές εργασίες στο πλαίσιο της βιομηχανίας και τέλος γενικές κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικά kαι μη οικιστικά κτίρια. 13. Η αποθήκευση και η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η διαχείριση όλων των ενεργειών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας, την παραγωγή-μεταποίηση και όλες τις δραστηριότητες της διανομής (logistics). 14. Η συμμετοχή σε κάθε είδους διαγωνισμό και η σύναψη συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο, φορείς ιδιωτικούς και δημοσίους, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού και με νομικά ή φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που επιθυμούν την απόκτηση αντικειμένων εμπορίας της εταιρείας ή/και των υπηρεσιών που παρέχει αυτή. 15. Η σύναψη διαφόρων τύπων συμβάσεων πιστώσεως με τραπεζικούς ή συναφείς πιστοδοτικούς οργανισμούς. 16. Η υπαγωγή της εταιρείας σε αναπτυξιακά προγράμματα και η ανάπτυξή της σύμφωνα με τον σκοπό, της ανάγκες αυτής και των εταίρων της. 17. Η συνεργασία και σύμπραξη με οδικές μεταφορικές, σιδηροδρομικές, ναυτιλιακές ή αεροπορικές εταιρείες κάθε είδους και μορφής, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, για την εξυπηρέτηση της εμπορίας και την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των αντικειμένων της εταιρείας. 18. Οι εργολαβίες που αφορούν την επισκευή, συντήρηση παντός είδους μηχανών και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. 19. Η συμμετοχή, αντιπροσώπευση ή η με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό. 20. Η ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών. 21. Οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου μεταφορικού εξοπλισμού. 22. Οι υπηρεσίες ναύλωσης αεροσκαφών και ελικόπτερων, χωρίς πλήρωμα. 23. Η ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 24. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η εταιρεία είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία). Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, η εταιρεία θα μπορεί: α) να συνάπτει συμβάσεις για την καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο υποστήριξη και ανάπτυξή της, β) να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδος ή του εξωτερικού με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να ιδρύει υποκαταστήματα και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της ημεδαπής και αλλοδαπής, γ) να ιδρύει άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. δ) να αντιπροσωπεύει, συνεργάζεται και υποστηρίζει οίκους της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ίδια ή συναφή αντικείμενα, σκοπούς και δραστηριότητες, ε) να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη, μη απαγορευμένη από το νόμο η οποία μπορεί αν κριθεί χρήσιμη και ωφέλιμη για την εταιρεία και τους εταίρους της. Οποιαδήποτε μεταβολή ή αλλαγή επέλθει στην εταιρεία θα πραγματοποιείται μετά από την απόφαση του ενός και μοναδικού εταίρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
33160000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ Κύρια
45114900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46121310 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46141000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
46181101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46191004 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46493501 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
46691906 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ Η ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46692004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Δευτερεύουσα
47646547 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΡΓΟΥ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Δευτερεύουσα
52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52241000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
52291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) Δευτερεύουσα
81221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση