ΟΠΤΦΟΡΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 24 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17671

ΟΠΤΦΟΡΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 24 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801654714
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160914501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-09-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-09-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΟΠΤΦΟΡΑΙ Ο.Ε.
OPTFORAI G.P.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 24
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Οι σκοποί της εταιρείας για την επίτευξη εμπορικού κέρδους είναι οι ακόλουθοι : Επεξεργασία δεδομένων, υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά, έκδοση λογισμικού, έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το internet, έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το internet, έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το internet, διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού, υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας, υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού (ck), υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού, υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού (ck), δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ck), υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών, υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες, υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων, υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting), παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής, αναλογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης η αναδιάρθρωσης επιχείρησης (ck), υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων), υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας, υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας, υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών, υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες, υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες, υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες, υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων (ck), δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, υπηρεσίες στοιχημάτων, άλλες υπηρεσίες στοιχημάτων. Για την επίτευξη των άνω σκοπών η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου, να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης, για την επίτευξη των άνω σκοπών η εταιρεία δύναται να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίες και να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών. Απαγορεύεται ρητά και είναι αντίθετη με τους σκοπούς της εταιρείας η πάσης φύσεως σύναψη δανείων και πιστώσεων με πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες, η παραχώρηση εμπράγματων εξασφαλίσεων ή ενεχύρων, καθώς και η υπογραφή πάσης φύσεως αξιόγραφων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κύρια
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
58293000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58293100 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58293200 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58294000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
58295000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δευτερεύουσα
62031200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
66291100 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) Δευτερεύουσα
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221508 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
72191100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
72191200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
73201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
73201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
73201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
73201902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
92002000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
92002900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση