(ΑΡΧΕΙΟ) GREEN ENERGY PLUS 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 68 , 11528

(ΑΡΧΕΙΟ) GREEN ENERGY PLUS 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801673488
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161250818000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-10-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-10-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΑΡΧΕΙΟ) GREEN ENERGY PLUS 7 Μ.Α.Ε.
(ARCHEIO) GREEN ENERGY PLUS 7 M.A.E.
(ΑΡΧΕΙΟ) GREEN ENERGY PLUS 7 S.M.S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 68
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Ι. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργίας, επένδυση, διαχείριση, αξιοποίηση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι αιολικών, υδροηλεκτρικών, φωτοβολταϊκών και πάσης φύσεως ενεργειακών έργων και σταθμών παραγωγής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και από συμβατικές πηγές ενέργειας καθώς και η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, επένδυση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων επεξεργασίας ύδατος. 2. Η διάθεση/πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και από συμβατικές πηγές σε τρίτους. 3. Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών συναφών με όλες τις άνω δραστηριότητες 4. Η αγορά, πώληση, εμπορία και η εν γένει αντιπροσώπευση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για ενεργειακά έργα και έργα συναφή με την ενέργεια 5. Η παροχή υπηρεσιών τεχνοοικονομικού συμβούλου στην εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και ενεργειακών έργων. 6. Η άσκηση κάθε άλλης, συναφούς, με όλες τις άνω δραστηριότητες, τεχνικής και εμπορικής εργασίας και εκμετάλλευσης, που μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους προαναφερόμενους σκοπούς της Εταιρείας 7. Η αγορά, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και η, εν γένει, επένδυση σε ακίνητα, καθώς και η επ’ ανταλλάγματι αγορά οικοπέδων ή οικοδομών με τον σκοπό της ανέγερσης σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, είτε για την εξυπηρέτηση των σκοπών, που αναφέρονται παραπάνω, είτε για την μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ΙΙ. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία δύναται, ενδεικτικά: i. Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχειρήσεις και Εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή μελλοντικώς ιδρυθησόμενες, όμοιων ή παρεμφερών σκοπών, καθώς επίσης σε κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων και να συγχωνεύεται με άλλες Εταιρείες ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή κλάδους επιχείρησης. ii. Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή και δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού με οποιοδήποτε τρόπο iii. Να λαμβάνει δάνεια ή άλλου είδους πιστώσεις και να δίδει τριτεγγυήσεις η εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. iv. Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. v. Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων με τη μέθοδο franchising ή οποιαδήποτε άλλη και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. vi. Να αποκτά, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται μεταφορικά μέσα, ιδιοκτησίας δικής της ή τρίτων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. vii. Να αντιπροσωπεύει οίκους, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, εν όλω ή εν μέρει, να συνεργάζεται με αυτούς τους οίκους και να διαμεσολαβεί για την σύναψη συμβάσεων. viii. Εν γένει να ενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή νομική ή υλική πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω και κρίνεται αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας ή που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο των εργασιών της. Η Γενική Συνέλευση των Mετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της Εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση