ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΛΙΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΛΕΟΝΤΙΟΥ 35 , ΑΘΗΝΑ, 13121

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΛΙΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ


ΛΕΟΝΤΙΟΥ 35 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996830790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164538201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-06-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-06-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΟΝΤΙΟΥ 35
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός και αντικείμενο της Κοινοπραξίας είναι αποκλειστικά η ανάληψη και η πλήρη, ορθή, προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου αρμοδιότητας των Δασαρχείων Έδεσσας και Αριδαίας «Εργασίες ειδικών δασοτεχνικών έργων του άρθρου 16 παρ.5 του ν.998/1979 για τον καθαρισμό των δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών, σε εκτάσεις ευθύνης των Δασαρχείων Έδεσσας και Αριδαίας (Υποέργο Δ με Α/Α Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων [ΕΣΗΔΗΣ] 187379)», (εφεξής το «Έργο»). Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η Κοινοπραξία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις σχετικές, προσήκουσες πράξεις που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση του έργου, όπως, ιδίως, να αγοράζει πρώτες ύλες, να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ..


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση