ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 , ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, 15125

ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 , ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801983927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167577101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-12-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-12-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS Α.Ε.
ANEMOS RES HOLDINGS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3
  Πόλη:
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. (β) Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εξασφάλιση τυχόν σχετικών χρηματοδοτήσεων, και η εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες. (γ) Η απόκτηση από τρίτους δικαιωμάτων εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες. (δ) Η απόκτηση, ή εξασφάλιση εν γένει, δικαιωμάτων χρήσης γης αναφορικά με την αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες. (ε) Η συμμετοχή σε επένδυση ή επενδύσεις ή/και η χρηματοδότηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. (στ) Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. (ζ) Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία κλπ. ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. (η) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Technical / Design Consultant) και Συμβούλου Διοίκησης Έργου (Project Manager), επί θεμάτων αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση