ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΗΛΕΩΣ 44 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17341

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΗΛΕΩΣ 44 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 802045273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168813201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-02-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-02-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ECLECTIC EVENTS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΗΛΕΩΣ 44
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών), το χονδρικό εμπόριο τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων, πλεκτών ή κροσέ υφασμάτων, το χονδρικό εμπόριο μπομπονιερών και παρόμοιων ειδών γάμων και βαπτίσεων, το χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών κεριών, το χονδρικό εμπόριο ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων, το χονδρικό εμπόριο νυφικών και βαπτιστικών ειδών π.δ.κ.α (λαμπάδων, στεφάνων κλπ), το λιανικό εμπόριο μπομπονιερών και παρομοίων ειδών γάμων και βαπτίσεων, το λιανικό εμπόριο άλλων ειδών γάμου και βαπτιστικών (λαμπάδων, στεφάνων κλπ), το λιανικό εμπόριο διακοσμητικών κεριών, το λιανικό εμπόριο ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων, η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, η παροχή υπηρεσιών διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων ( decorateur), η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία, η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι), η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό, η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται [εκτός της χορήγησης ενισχύσεων (επιχορηγήσεων)] από άλλες οργανώσεις π.δ.κ.α. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να επεκταθεί το αντικείμενο και ο σκοπός της παρούσας Εταιρείας . Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί α) να συστήνει άλλα νομικά πρόσωπα , να συμμετέχει σε αυτά και σε οποιαδήποτε επιχείρηση παντός νομικού τύπου της Ελλάδος ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να εμπορεύεται και να προσφέρει υπηρεσίες από και προς ενδοκοινοτικά και τρίτα κράτη γ) να αναλαμβάνει και περαιώνει μελέτες, να συμμετέχει σε σεμινάρια, στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, να λαμβάνει μέρος σε πάσης φύσεως επιδοτούμενα προγράμματα και σε προγράμματα επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων, δ) να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν παρεμφερείς εν γένει σκοπούς, να τις αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, να συμμετέχει σε αυτές, ε) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε εταιρείες ή εν γένει νομικά πρόσωπα, στ) να συμπράττει με τρίτα πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών που αναλαμβάνει σε τρίτους, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, ζ) να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους, η) να συμμετέχει μόνη ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε δημοπρασίες ή διαγωνισμούς ή συναφείς διαδικασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά ή πώληση ή μίσθωση οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος ή την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων ή για τη σύναψη συμβάσεων που συνδυάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω, θ) να προβαίνει εν γένει σε κάθε ενέργεια σύμφωνα με τον Νόμο και τους εξυπηρετούν τον σκοπό της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
93291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ) Κύρια
46411325 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46411413 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46493907 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
46493910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
46493917 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. (ΛΑΜΠΑΔΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
47515126 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
47788604 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΠΑΔΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
47788612 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
47788615 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70223001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (DECORATEUR) Δευτερεύουσα
73111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα
73111907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΩΝ Η ΟΧΙ) Δευτερεύουσα
79121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δευτερεύουσα
94991000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ [ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ)] ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση