ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΡΑΓΓΙΝΕΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 62 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15233

ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΡΑΓΓΙΝΕΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 62 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802070350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169340201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-03-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-03-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SF Traffic Studies ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
SF Traffic Studies SINGLE MEMBER P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 62
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών, Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων, Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς, Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς, Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια, Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών, Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων, Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης, Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών, Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού, Υπηρεσίες πολεοδομίας, Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης, Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης, Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης, Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών, Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας, Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοταξίου, Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών, Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου, Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου), Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου, Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών, Υπηρεσίες μηχανικών, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού, Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων, Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων, Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών, Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά, Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα, Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα, Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων, Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων, Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων, Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα, Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση, Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ), Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων, Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων, Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών, Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα, Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα, Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα, Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα. Πιο συγκεκριμένα, η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, η επίβλεψη έργων και μελετών και η παροχή συναφών υπηρεσιών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό περιλαμβανομένων και των αναφερόμενων στους Νόμους 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/22.2.2005) και 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, ενδεικτικά πλην όχι περιοριστικά, στον σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται: (α) η εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών, μελετών στάθμευσης, μελετών μεταφορικών μέσων και εν γένει μελετών συγκοινωνιακών έργων, μελετών υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων, μελετών λιμενικών έργων, περιβαλλοντικών μελετών, χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών, πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, οικονομικών μελετών, μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, αρχιτεκτονικών μελετών, ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών, στατικών μελετών, μελετών τοπογραφίας, γεωλογικών, υδρογεωλογικών και γεωφυσικών μελετών και ερευνών, γεωτεχνικών μελετών και ερευνών, εδαφολογικών μελετών και ερευνών, μελετών συστημάτων πληροφορικής και δικτύων κλπ, (β) η παροχή συναφών υπηρεσιών όπως: η σύνταξη τευχών διαγωνισμού ανάθεσης μελετών και υπηρεσιών, ο έλεγχος και η επίβλεψη έργου ή μελέτης, η υποστήριξη δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα στην διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στην διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου κλπ, (γ) η ανάληψη σύνθετων συμβάσεων, (δ) η σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο, όπως οι παραπάνω μελέτες και υπηρεσίες περιγράφονται στον Νόμο 3316/2005 και τη λοιπή εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και (ε) η ανάληψη υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, όπως οι ανωτέρω μελέτες και υπηρεσίες περιγράφονται στο Νόμο 3316/2005 και τη λοιπή εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε άλλες εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, επιδιώκουσες συναφείς σκοπούς, συμβατούς με τις διατάξεις του Νόμου 3316/2005, όπως επίσης και να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, σε κάθε περίπτωση επιδιώκουσες σκοπούς συμβατούς με τις διατάξεις του νόμου. H απόκτηση ή/και κατοχή ή/και διαχείριση, με οιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο κάθε φύσης και είδους κινητών και ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πάνω ή/και σε σχέση με αυτά) και η διάθεση αυτών ή η χρήση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, προς οιονδήποτε. Εν γένει η διενέργεια κάθε άλλης πράξης, η οποία θα κριθεί από την Εταιρεία ως παρεμπίπτουσα ή ως συμβάλλουσα στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους ανωτέρω σκοπούς. Β. Για την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, η Εταιρεία μπορεί: 1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας. 2. Να αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε σχέδια, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα σε ευρεσιτεχνίες ή εφευρέσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσία εφ' όσον αυτά θα κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας, επιπλέον δε να χορηγεί άδειες χρήσεως αυτών. 3. Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, να διατηρεί διευθύνσεις και ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (Internet) και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή νομική ή υλική πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και κρίνεται αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας ή που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο των εργασιών της. 4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, εν όλω ή εν μέρει. 5. Και τέλος να προσπαθεί για την προσέλκυση και την εξεύρεση κεφαλαίων. 6. Να εκτελεί κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση