ΚΟΕΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΑΠΟΚΑΥΚΩΝ 21 , ΑΘΗΝΑ, 11471

ΚΟΕΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.


ΑΠΟΚΑΥΚΩΝ 21 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 802088899
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169709201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-03-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-03-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

studio12architecture

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΠΟΚΑΥΚΩΝ 21
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σ Κ Ο Π Ο Σ της δια του παρόντος συσταθείσας Εταιρείας είναι κυρίως η εκπόνηση μελετών ή η παροχή υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 και του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4782/2021. Η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τον ΚΑΔ 71.11 Δραστηριότητες Αρχιτεκτόνων και τις υποκατηγορίες του. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: α) Η εκπόνηση μελετών, ο έλεγχος μελετών, η επίβλεψη μελετών μετά από διαγωνισμό ή με απ΄ ευθείας ανάθεση για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων λοιπών Οργανισμών Δημοσίου Συμφέροντος και Ανωνύμων Εταιριών των οποίων μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο. β) Η εκπόνηση μελετών, ο έλεγχος μελετών, η επίβλεψη μελετών μετά από διαγωνισμό ή με απ΄ ευθείας ανάθεση για λογαριασμό Τραπεζών, Συνεταιρισμών, Εταιριών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου γενικά, καθώς και φυσικών προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία θα συνεργάζεται με την μορφή σύμπραξης ή την μορφή κοινοπραξίας ή άλλης μορφής ένωσης με άλλες μελετητικές επιχειρήσεις ή μελετητές για την εκπόνηση μελετών ή την παροχή υπηρεσιών των παραπάνω περιπτώσεων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κύρια

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση