ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 32 , 14123

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 996532515
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173989501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-12-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-12-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

W.A.T.T. RECYCLING

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 32
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η παροχή πάσης φύσεως περιβαλλοντικού χαρακτήρα υπηρεσιών, και η ανάπτυξη συστημάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και εκμετάλλευσης αποβλήτων για ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, παραγωγή δευτερογενών καυσίμων καθώς και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών υλικών (compost κλπ.). 2. Η περαιτέρω επεξεργασία - εξευγενισμός ανακτηθέντων ανακυκλώσιμων υλικών με σκοπό την παραγωγή προϊόντων ή υλικών προς παραγωγή προϊόντων. 3. Η εμπορία περιλαμβανομένης της εξαγωγής τους, των ανακυκλώσιμων υλικών, των δευτερογενών υλικών και των επεξεργασμένων δευτερογενών καυσίμων από οικιακά-εμπορικά-βιομηχανικά στερεά απόβλητα, 4. Η ολοκληρωμένη διαχείριση εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων ήτοι η συλλογή-συσκευασία- μεταφορά- επεξεργασία-τελική διάθεση. Για την επίτευξη του προπεριγραφέντος σκοπού της εταιρίας, είναι δυνατή η πραγμάτωση των κατωτέρω από αυτήν είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων έναντι σχετικού ανταλλάγματος (συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή ποσοστού), είτε αυτοτελώς, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (στο πλαίσιο σχετικής λ.χ. Ένωσης Προσώπων-Κοινοπραξίας, Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα Σύμπραξης), ήτοι: Α) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνιστικές διαδικασίες (λ.χ. ανοιχτούς-κλειστούς πλειοδοτικούς-μειοδοτικούς διαγωνισμούς, δημοπρασίες, κ.ο.κ.), ως αυτές προκηρύσσονται από οποιαδήποτε Κρατική, Κυβερνητική, Περιφερειακή, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή από οιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και η συνακόλουθη σύναψη πάσης φύσεως συμφωνία-σύμβαση καθώς και η διεξαγωγή πάσης συναφούς πράξης. Β) Η συμμετοχή, αντιπροσώπευση ή η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία (π.χ. μέσω δικαιωμάτων διακαιόχρησης (franchising)) με εταιρίες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν ίδιο ή παρεμφερή ή σχετιζόμενο με αυτόν της εταιρίας σκοπό μέσω όλως ενδεικτικώς την παροχή υπηρεσιών συμβούλου. Γ) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως (λ.χ. ερευνητικά) προγράμματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικά με τον προπαρατεθέντα σκοπό της (στο πλαίσιο των οποίων η εταιρία όλως ενδεικτικώς θα δύναται, να διεξάγει εργαστηριακούς ελέγχους-αναλύσεις) καθώς και λ.χ. σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, Προγράμματα συλλογής-μεταφοράς παντός τύπου αποβλήτων). Ε) Η σύναψη-εξασφάλιση-παραχώρηση δανείων ή άλλων χρηματικών-οικονομικών-πιστωτικών διευκολύνσεων (με ή χωρίς σχετικές ασφάλειες), η υποθήκευση, η ενεχυρίαση ή επιβάρυνση ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης και ολόκληρου του ενεργητικού της εταιρίας (υφιστάμενου ή μελλοντικού) όπου και εάν αυτό κείται, προς εξασφάλιση λ.χ. οποιουδήποτε δανείου ή οποιασδήποτε άλλης διευκόλυνσης, η έκδοση χρεωστικών γραμματίων, επιβαρύνσεων, ομολόγων, συναλλαγματικών, αξιογράφων, χρεωστικών ομολόγων με κυμαινόμενη επιβάρυνση (FLOATING CHARGE) ή μη και χρεωστικών ομολόγων (DEBENTURES) πληρωτέων σε οποιονδήποτε χρόνο και τρόπο και η αντίστοιχη από την εταιρία αποδοχή τους (συμπεριλαμβανομένης και κάθε πιθανής τροποποίησης-αντικατάστασης-) καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων (λ.χ. συμπράξεων, ενώσεων προσώπων, κοινοπραξιών), στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως ασφαλειών (ενοχικού ή / και εμπράγματου χαρακτήρα, όπως θα αποφασίζει (ανά περίπτωση η εταιρία νομίμως εκπροσωπούμενη) προς ευόδωση του σκοπού της και πάντα υπό την επιφύλαξη των αντιστοίχως εφαρμοζόμενων νομοθετικών διατάξεων ΣΤ) Η υποβολή αιτήσεων και έναρξη διαδικασιών προς λήψη από την εταιρία -μέσω λ.χ. αγοράς-μίσθωσης-ανταλλαγής-εγγραφής-χρήσης- οποιουδήποτε δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σή-ματος, κ.λπ.) και αντιστοίχως η από την εταιρία πάσης φύσεως διάθεσης (μέσω λ.χ. πώλησης, εκχώρησης, δωρεάς, εκμίσθωσης) αυτών. Ζ) Η εγγραφή σε οιαδήποτε Αρχή (λ.χ. μητρώο, επίσημο κατάλογο) τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή καθώς και η αναγνώριση της εταιρίας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ώστε να δύναται να δραστηριοποιείται σε αυτή, ιδρύοντας λ.χ. υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα, αντιπροσωπείες, κλπ. Η) Η απόκτηση συμμετοχής σε άλλη εταιρία, η συγχώνευση με άλλη εταιρία ή η απορρόφηση κάθε άλλων συναφών επιχειρήσεων ή η απόσχιση ή εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία, η επένδυση των διαθεσίμων της εταιρίας σε τίτλους (λ.χ. μετοχές) ή σε παράγωγα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (είτε τα ως άνω είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστηριακές αγορές είτε όχι). Θ) Κάθε άλλη ενέργεια-δράση, η οποία αποφασίζεται από την εταιρία (νομίμως εκπροσωπούμενη) και η οποία κάτω από τις εκάστοτε περιστάσεις κρίνεται αναγκαία ή σκόπιμη για την πραγμάτωση ή την υποβοήθηση του προεκτεθέντος σκοπού της εταιρίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κύρια
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Δευτερεύουσα
38112900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38116000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38322500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
38323100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
38323200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
38323300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
38323903 ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ Η ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση