Ν. ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 12 , ΑΧΑΡΝΑΙ, 13671

Ν. ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 12 , ΑΧΑΡΝΑΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 081457533
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-12-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-12-2023
Κατάσταση ---

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ν. ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ
N. CHARATSIDIS KAI YIOS IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 12
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΑΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Το εμπόριο και η εισαγωγή κάθε είδους τυπογραφικού χαρτιού ή συναφών με την τυπογραφία και τις γραφικές τέχνες γενικά ειδών χωρίς περιορισμό, που θα προμηθεύεται η εταιρεία από το εσωτερικό ή το εξωτερικό με απ' ευθείας εισαγωγές. β) Η επεξεργασία χάρτου, δηλαδή κοπή, εκτύπωση, συσκευασία, βιβλιοδεσία και γ) Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας και ειδικότερα: 1) Εισαγωγή: εκφόρτωση, ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, παλετοποίηση. 2) Αποθήκευση (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη) εμπορευμάτων με βάση σενάρια αποθήκευσης (π.χ. FIFO, LIFO, Lot Νο, Serial Νο, κλπ), ιχνηλασιμότητα αποθεμάτων. 3) Εκτέλεση παραγγελιών: παραλαβή και προετοιμασία παραγγελιών, συλλογή (picking) από επίπεδο παλέτας έως και τεμαχίου, συσκευασία (packing), ετικετοποίηση (labeling), έκδοση παραστατικών. 4) Διαχείριση επιστρεφομένων (Reνerse Logistics). 5) Cross docking (υπηρεσία "διαμετακόμισης" για εμπορεύματα που προέρχονται από το εξωτερικό και προορίζονται για διανομή εντός Ελλάδος.). 6) Μεταφορές-Διανομές: Οδικές, πόρτα-πόρτα ( door-to-door ), Ναυτιλιακές, Αεροπορικές μεταφορές 7) Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας: Ανασυσκευασίες, συσκευασίες συρρίκνωσης, ειδικές συσκευασίες promotion, ετικετοποίηση {labeling), επικόλληση barcode, Σάρωση IMEI, Συσκευασία, Επισήμανση Προώθησης, Αντίστροφος εφοδιαστικός χειρισμός, Τιμολόγηση Πελατών 4PL, KPls και προσαρμοσμένες αναφορές πελάτη καθώς και διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας. Προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση του εσωτερικού ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο προς επιδίωξη του ίδιου, παραπλήσιου ή παρόμοιου σκοπού ή δραστηριότητας, να κοινοπρακτεί με αυτά καθώς και με άλλες εταιρείες.- γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. δ) Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση