Α.Μ.ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Ι.Κ.Ε.

ΖΑΛΟΓΓΟΥ 10 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

Α.Μ.ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Ι.Κ.Ε.


ΖΑΛΟΓΓΟΥ 10 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 095185177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 477601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-01-2024
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-01-2024
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MVI P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 10
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

α)Η σύνταξη και διάθεση οικονομοτεχνικών μελετών αφορωσών την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία εμπορικών και τεχνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. β)Η σε συνεργασία μετ'αλλοδαπών εταιρειών ίδρυση στην Ελλάδα μικτών εμπορικών και τεχνικών επιχειρήσεων. γ)Η αντιπροσώπευση εμπορικών, τεχνικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού, ως και η αντιπροσώπευση ημεδαπών οίκων εις το εξωτερικό. δ)Η εισαγωγή, διανομή, εμπορία, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση, επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πάσης φύσεως μηχανημάτων και συσκευών, ως και η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους υλικών. ε)Η εξαγωγή εις την αλλοδαπή πάσης φύσεως Ελληνικών προϊόντων. στ)Η κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής και πώλησης παντός τύπου ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών ή άλλων στοιχείων επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων, ζ)Η διενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων εν τη ημεδαπή και εις το εξωτερικόν, σχετιζόμενη αμέσως ή εμμέσως προς τον εταιρικόν σκοπόν εν τη ευρύτερα εννοία και η)η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση