Π. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 467 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343

Π. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 467 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998684531
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7258901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-11-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-12-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ARISTON DENTAL

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 467
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων π.χ. βελτίωση, επιλογή, διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων συναφών με την εκτύπωση και η υλοποίηση ψηφιακών αρχείων και σχεδίων θεραπείας για τη στοματική αποκατάσταση ασθενών. 2. Η εκτύπωση χειρουργικών οδηγών και εκμαγείων και άλλων προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακών εκτυπώσεων. 3. Η ψηφιακή σάρωση αποτυπωμάτων, εκμαγείων, ασθενών με σκοπό τη συλλογή ψηφιακών δεδομένων για την υλοποίηση ψηφιακών σχεδίων θεραπείας και στοματικής αποκατάστασης. 4. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δραστηριοτήτων marketing με σκοπό α) την επίδειξη και την εκπαίδευση στη χρήση των ψηφιακών σαρωτών, τόσο ενδοστοματικών όσο και επιτραπέζιων β) τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων υλοποίησης ψηφιακών σχεδίων θεραπείας γ) τον σχεδιασμό χειρουργικών οδηγών και εκμαγείων και δ) τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών. 5. Η πώληση χειρουργικών οδηγών, σε ψηφιακή ή εκτυπωμένη μορφή, ψηφιακών σχεδίων θεραπείας, εκμαγείων και άλλων μέσων και προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 6. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού χειρουργικών οδηγών και προϊόντων στοματικής αποκατάστασης και σχεδίων θεραπείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 7. Η πώληση χειρουργικών οδηγών και προϊόντων στοματικής αποκατάστασης και σχεδίων θεραπείας. 8. Οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις (γενικά) και πώληση των προϊόντων εκτύπωσης (γενικά). 9. Η πώληση και τεχνική υποστήριξη τρισδιάστατων εκτυπωτών, καθώς και αναλώσιμα και ανταλλακτικά αυτών. 10. Η πώληση ψηφιακών σαρωτών, ενδοστοματικών και επιτραπέζιων. 11. Η πώληση και τεχνική υποστήριξη λογισμικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν τον προεγχειρητικό σχεδιασμό χειρουργείων, χειρουργικής τοποθέτησης μοσχευμάτων και εμφυτευμάτων, κατασκευής βοηθητικών χειρουργικών οδηγών, συνδυασμού δεδομένων ασθενών που λαμβάνονται με ψηφιακή αποτύπωση (ψηφιακή σάρωση). 12. Η παροχή υπηρεσιών για τον ψηφιακό σχεδιασμό και τη μελέτη χειρουργικών ναρθήκων 13. Η παροχή υπηρεσιών για την κατασκευής ψηφιακών αρχείων χειρουργικών ναρθήκων 14. Η παροχή Υπηρεσιών κατασκευής χειρουργικών ναρθήκων μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης 15. Η πώληση χονδρική και λιανική χειρουργικών ναρθήκων 16. Η Αντιπροσώπευση / Εκπροσώπηση Οίκων Εξωτερικού και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών τους 17. Η ανάληψη, με σύμβαση, πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών. 18. Η αντιπροσώπευση εταιρειών και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών τους. 19. Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και γενικά εκδηλώσεων επιστημονικού ή μη ενδιαφέροντος. 20. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου. 21. Οι εξαγωγές - εισαγωγές στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. 22. Το ηλεκτρονικό εμπόριο - ίδρυση ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω διαδικτύου. 23. Η προώθηση/ αντιπροσώπευση όλων των παραπάνω ειδών / κατηγοριών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, υπό προμήθεια, μεσολάβηση. 24.Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 25. Η ανάπτυξη και η κατοχύρωση τεχνογνωσίας σχετικής με το αντικείμενο δραστηριοτήτων της. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. (β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κύρια
18133000 BOΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
18133001 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΡΕΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, [Π.Χ. ΦΥΛΛΩΝ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ) ΟΠΙΣΘΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ, ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ, ΜΑΚΕΤΩΝ, ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ] Δευτερεύουσα
18133002 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Π.Χ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
46181103 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46181104 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46181105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46181106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46191004 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46461106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461221 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46461222 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46692017 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (3D PRINTERS) Δευτερεύουσα
47292301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
47737403 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47737406 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47747502 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47747510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47747517 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47747518 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47747522 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47912300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47913100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47919300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δευτερεύουσα
62023004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
74101901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
74102000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85601002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση