ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998384546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9189101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-01-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-01-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
VOURKOPOTAMOS MONOPROSOPI A.E

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η παραγωγή, μεταφορά, διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας, καθώς και τυχόν πρώτων υλών για την παραγωγή της και η εμπορία τίτλων που προκύπτουν από τις ανωτέρω δραστηριότητες. β) Η ανάπτυξη, ίδρυση, κατασκευή, τροποποίηση, λειτουργία, συντήρηση και εμπορία αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών έργων, φωτοβολταϊκών και λοιπών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η εμπορία, μεταφορά και διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος σε οποιαδήποτε περιοχή και κτηματική περιφέρεια της Ελλάδας ή και της αλλοδαπής. γ) Η ανάληψη της τεχνικής Διευθύνσεως, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά δ) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά φυσικών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών πάσης φύσεως καθώς η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών ε) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για θέματα: αα) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, ενεργειακών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, ββ) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και πάσης φύσεως λοιπών υπηρεσιών (π.χ. μηχανοργανώσεως, δημοσίων σχέσεων, σχέσεων με επενδυτές, διαχείρισης διαθεσίμων, σχέσεων με Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εσωτερικού ελέγχου, φορολογικών υποθέσεων και συμβολής στην τήρηση λογιστικών προτύπων, οικονομικής ανάλυσης και οικονομικών αναφορών, έρευνας αγοράς, προβολής και διαφήμισης, ανταγωνισμού, υποστήριξης κατά την εκπόνηση – ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων, υποστήριξης και υλοποίησης συμφωνιών και συγχωνεύσεων κ.λ.π.) στ) Η βιομηχανική ή / και βιοτεχνική παραγωγή καθώς και η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή υλών, υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων στην αλλοδαπή ή / και στην ημεδαπή. ζ) Η οποιαδήποτε συναφής με τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα. η) Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας, η συμμετοχή ή η συνεργασία της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν τους αυτούς σκοπούς. Η επένδυση σε χαρτοφυλάκια και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τέτοιων εταιριών. Η ίδρυση σε συνεργασία με φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εθνικότητας άλλων εταιριών με τους άνω σκοπούς. θ) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων φυσικών ή νομικών προσώπων και οίκων απασχολούμενων με τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με το σκοπό της εταιρείας. 2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να τροποποιεί το παρόν άρθρο, με την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 24 παρ.3 και να καθορίζει πρόσθετους σκοπούς της εταιρείας. 3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δύναται: α) Να δανείζεται, εξευρίσκει κεφάλαια για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό συνδεδεμένων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και την έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους καθώς και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. β) Να παρέχει εγγυήσεις, και να υποθηκεύει ή ενεχυράζει τα περιουσιακά της στοιχεία για την κάλυψη ιδίων υποχρεώσεων ή των εταιριών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών. γ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. ε) Γενικώς να δραστηριοποιείται σε καθετί που είναι απαραίτητο ή προάγει το γενικότερο σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
35111008 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Κύρια
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111005 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
35111006 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
35111007 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
35131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35131002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42212100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
42212200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42221301 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
42222100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42222200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46121110 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46191004 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
71121902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση