ΓΑΙΩΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 39 , ΑΘΗΝΑ,

ΓΑΙΩΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 39 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800318745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115640901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-05-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-05-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΑΙΩΕΡΓΑ Η.Ε. Ε.Π.Ε.
GAIOERGA I.E. E.P.E.
GAIOERGA I.E. M.E.P.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 39
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων αναφορικά με τη παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, αιολικά πάρκα, ηλιοθερμικά πάρκα, γεωθερμία και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 2)Η διεξαγωγή πάσης φύσεως μελετών, τεχνικών- οικονομοτεχνικών, σε όλων των ειδών τα υποστατικά, η παροχή οιασδήποτε μορφής υπηρεσιών και/η συμβουλών που αφορούν τις πιο πάνω δραστηριότητες 3) Η παροχή υπηρεσιών οικονομοτεχνικών συμβουλών σε θέματα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών ή οικονομοτεχνικών μελετών 4) Η κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικού ή/και χωματουργικού έργου ή επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικού και/ή χωματουργικού έργου παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 5) Η εν γένει ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως και μορφής οικοδομικού –τεχνικού- χωματουργικού έργου, ιδιωτικό ή δημόσιο 6) Η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, χρηματοδότηση, εκτέλεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως μελετών, ερευνών, και έργων στον ενεργειακό τομέα καθώς και η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε φύσης τεχνικών έργων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ιδιωτικών έργων 7) Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό 8) Η ανάληψη εργολαβιών κάθε φύσης κατασκευών και μελέτης, επίβλεψης εκτέλεσης δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ή έργων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 9)Η μελέτη, επίβλεψη και ανέγερση οικοδομών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων είτε επί των ιδιοκτήτων της εταιρείας οικοπέδων, είτε επί οικοπέδων που ανήκουν σε τρίτους με το γνωστό σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου και με σκοπό πώλησης των εν λόγω οικοδομών 10) Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων Ελληνικών ή αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εμπορίας ή παραγωγής υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε τεχνικά έργα. 11) Η προμήθεια, εμπορία, πώληση, διαχείριση, λειτουργία, εκμετάλλευση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία θα προμηθεύεται η εταιρεία από την ημεδαπή ή θα εισάγει από την αλλοδαπή 12) Ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η εν γένει λειτουργία και εκμετάλλευση περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων 13) Η μελέτη, σχεδιασμός συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών, Δημοσίων επιχειρήσεων και Ιδιωτών, 14) Ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 15) Συμμετοχή της εταιρείας στην δημιουργία επιχειρήσεων οιουδήποτε επιχειρηματικού αντικειμένου, μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες εισηγμένες ή μη σε χρηματιστήρια, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, 16) Παραγωγή, εμπορία (πώληση) ηλεκτρικού ρεύματος Η εταιρεία για να εκπληρώσει τους σκοπούς της μπορεί: α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, β) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, να παράγει να αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται κάθε τεχνογνωσία σχετική με τους σκοπούς της, γ) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων ή των στοιχείων των οποίων έχει τη χρήση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά ή να μισθώνει ακίνητα και εξοπλισμό για την εκπλήρωση του σκοπού της, δ) Να αναλαμβάνει εργολαβίες για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, δύναται όμως να αναλαμβάνει και ως υπεργολάβος για την επίτευξη των δραστηριοτήτων των παραπάνω σκοπών. Τέλος, εάν αναλαμβάνει ως εργολάβος έργα των παραπάνω δραστηριοτήτων, θα έχει την δυνατότητα να αναθέτει υπεργολαβίες για την επίτευξη των στόχων του, την κύρια ευθύνη των έργων όμως θα έχει η ίδια, ε) Να εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών προσώπων για την εκτέλεση έργων, αποπληρωμή δανείων και κάθε άλλες υποχρεώσεις εφ όσον οι εγγυήσεις αυτές σκοπούν στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στ) Να συνιστά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπρακτικά σχήματα με τρίτους με σκοπό την επιδίωξη κάθε επιχειρηματικού σκοπού με οποιαδήποτε δραστηριότητα καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που υπάρχουν ή που θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43121000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κύρια
41101000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42221000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42222000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
43111000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
43291200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43993000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΗΞΗΣ ΠΑΣΑΛΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43994000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
70221503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ, ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
71111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Δευτερεύουσα
71112400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71113300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
71123301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
71123400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
71123500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση