(ΑΡΧΕΙΟ) ΡΕΣΑΝΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΦΛΕΜΙΝΓΚ 48 , ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, 18233

(ΑΡΧΕΙΟ) ΡΕΣΑΝΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


ΦΛΕΜΙΝΓΚ 48 , ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999124120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58768304000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-11-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-08-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΗΟΜM ΒΥ RESANO MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
RESANO A.E.
IOMM VY RESANO MONOPROSOPI A.E.
HOMM BY RESANO SINGLE MEMBER S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 48
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Ι. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με την έννοια, τους όρους και την διαδικασία του ισχύοντος σχετικού νόμου. 2. Η μίσθωση ή υπεκμίσθωση διαμερισμάτων επιπλωμένων ή μη, μακράς διάρκειας, τουλάχιστον τριών (3) ετών, που προορίζονται για κατοικία. 3. Η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ανεξαρτήτων οικιών-επαύλεων επιπλωμένων ή μη, μακράς διάρκειας, τουλάχιστον τριών (3) ετών, που προορίζονται για κατοικία. 4. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας επ’ αμοιβή ή/και βάσει σύμβασης. 5. Η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση και διαχείριση μισθωμένων ή ιδιόκτητων διαμερισμάτων ή ανεξαρτήτων οικιών που προορίζονται για κατοικία με διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών. 6. Η μίσθωση ή υπεκμίσθωση διαμερισμάτων, οικιών, συγκροτημάτων και πάσης φύσεως ακινήτων και χώρων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση διαρκείας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 7. Η αναπαλαίωση οικιών, ανακαίνιση, επισκευή, διαμερισμάτων, οικιών και πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων. 8. Η μίσθωση επίπλων, οικιακών συσκευών και η μίσθωση πάσης φύσεως, οικιακού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π. 9. Η πάσης φύσεως συντήρηση κτιρίων, οικιών κλπ και ο καθαρισμός τους. 10. Η ανάπτυξη ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων, αδειών μεθόδων παραγωγής και επεξεργασίας τεχνογνωσίας και γενικά δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 11. Η δημιουργία λογισμικού και προγραμμάτων για τη διαχείριση των ανωτέρω σκοπών, ως και παρεμφερών με αυτούς. 12. Η αγορά και πώληση ακινήτων εν γένει, ως και η αγορά και πώληση επίπλων, οικιακών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού για την λειτουργία, επισκευή και ανακαίνιση οικιών, διαμερισμάτων και γενικά πάσης φύσεως ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων. 13. Παροχή μεσιτικών υπηρεσιών. ΙΙ. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κάθε τύπου οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τους ίδιους η παρεμφερείς σκοπούς. β) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή που επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες. γ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής. ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρίες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. ζ) να προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση