ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΖΕΤ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΡΑΙΤΣΑ 2 , ΑΘΗΝΑ, 57001

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΖΕΤ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΤΡΑΙΤΣΑ 2 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800467241
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124096301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-02-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-02-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

FLYGR8

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΡΑΙΤΣΑ 2
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Ο σκοπός της εταιρείας είναι (1) η ανάπτυξη και η οργάνωση των δραστηριοτήτων αερομεταφορέα για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των δημοσίων αεροπορικών μεταφορών εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας με τακτικές η έκτακτες πτήσεις για την μεταφορά επιβατών ,φορτίων και ταχυδρομείου, (2) η παροχή υπηρεσιών αεροπορικών εφαρμογών πάσης φύσεως , (3) η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών , (4) η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή η αλλοδαπή , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο η παρεμφερή σκοπό , (5) η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο , ημεδαπό η αλλοδαπό , με οποιοδήποτε τρόπο (6) η ίδρυση υποκαταστημάτων η πρακτορείων οπουδήποτε, (7) η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής η αλλοδαπής με όμοιο η παρεμφερή σκοπό και γενικά η ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας , (8) η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους και πάσης φύσεως αεροσκαφών, καινούργιων η μεταχειρισμένων μετά των εξυπηρετούντων ταύτα εξαρτημάτων και ανταλλακτικών εγχωρίου παραγωγής η αλλοδαπής προελεύσεως, (9) η ίδρυση και η εκμετάλλευση ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών , η απόκτηση, ναύλωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση τουριστικών μέσων ξηράς , θάλασσας η αέρα , που προορίζονται για την μεταφορά ταξιδιωτών και τουριστών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας»


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση