ΡΙΝΙΟΥ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΜΠΑΝΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. ΣΠΑΤΩΝ, ΘΕΣΗ ΒΑΡΥΚΟ 20Ο ΧΛΜ , ΣΠΑΤΑ, 19004

ΡΙΝΙΟΥ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΜΠΑΝΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ. ΣΠΑΤΩΝ, ΘΕΣΗ ΒΑΡΥΚΟ 20Ο ΧΛΜ , ΣΠΑΤΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800506209
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126151501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-07-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-07-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΡΙΝΙΟΥ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΜΟΝ. ΑΕ
RINIOU KOMPIOUTER MON. AE
RENEW COMPUTER ΜΟΝ. ΑΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΣΠΑΤΩΝ, ΘΕΣΗ ΒΑΡΥΚΟ 20Ο ΧΛΜ
  Πόλη:
ΣΠΑΤΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΣΠΑΤΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η κατασκευή και η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, εξαρτημάτων τούτων, αναλωσίμων ειδών και συναφών προϊόντων. β) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και εμπορία εν γένει είτε καινούργιων, είτε μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστατικών, παρατημάτων και εξαρτημάτων αυτών. γ) Η συναρμολόγηση συστατικών και παραρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. δ) Η μίσθωση με κάθε επιτρεπτή νομική μορφή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και συστατικών, παραρτημάτων και κάθε είδους εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. ε) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και γενικά η εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων (soft-ware), καθώς και βιβλίων, χαρτιού, μαγνητικών ταινιών και κάθε είδους αναλωσίμων σχετικών προς ηλεκτρονικούς πολογιστές και περιφερειακά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. στ) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και γενικά η εμπορία κάθε είδους ηλεκτρονικών μηχανημάτων, είτε καινούργιων, είτε μεταχειρισμένων και κάθε είδους συστατικών, παραρτημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, καθώς και συναφών ειδών. ζ) Η συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών μηχανημάτων είτε καινούργιων είτε μεταχειρισμένων, καθώς και συστατικών, παραρτημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών και η παροχή κάθε είδους συναφών υπηρεσιών. η) Η εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων, που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας. θ) Η παροχή υπηρεσιών οικονομικού και τεχνικού συμβούλου ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων εν σχέσει με όλα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. ι) Η εγκατάσταση, συντήρηση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, συναρμολόγηση, προσαρμογή κλπ. υλικού και συστημάτων πληροφορικής (μηχανημάτων (hardware) και προγραμμάτων (soft-ware). ια) Η υποβολή προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
33121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47788802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
47799903 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση