(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)AtoZ GREEK Single Member Private Company

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Γ 3 , ΑΘΗΝΑ, 10678

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)AtoZ GREEK Single Member Private Company


ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Γ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800796509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141200201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-01-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-01-2017
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

AtoZ GREEK

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Γ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1. Ο σχεδιασμός, κατασκευή και μεταποίηση πάσης φύσεως ενδυμάτων, αξεσουάρ ενδύσεως, υποδημάτων, δερμάτινων ειδών, φω μπιζού (ψευδοκοσμημάτων), ειδών τέχνης, παιχνιδιών, αναμνηστικών και συλλεκτικών ειδών, καθώς και ειδών γραφείου και επίπλων και λοιπών συναφών προς αυτά ειδών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (φασόν). 2. Η εισαγωγή και εμπορία στην αγορά του εσωτερικού και εξωτερικού όλων των ανωτέρω ειδών, πρώτων και βοηθητικών υλών αναγκαίων για την παραγωγή αυτών, καθώς και αντικειμένων που εξυπηρετούν τις αντίστοιχες λειτουργικές και αισθητικές εν γένει ανάγκες του ατόμου, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για είδη ίδιας ή ξένης κατασκευής. 3. Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τις παραπάνω ή με συναφείς δραστηριότητες και η εισαγωγή και διαχείριση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό των προϊόντων και υπηρεσιών των οίκων αυτών. 4. Η δημιουργία εργοστασιακών και εκθεσιακών χώρων για την παραγωγή και προώθηση των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών. 5. Η δημιουργία δικτύου διανομής και κατ’ οίκον παράδοσης όσων προϊόντων εμπίπτουν στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, καθώς και η πώληση αυτών μέσα από ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). 1. Η επιμέλεια ψηφιακών και έντυπων εκδόσεων σχετικών με τη μόδα και τη διακόσμηση. 2. Κάθε συναφής υπηρεσία με τους παραπάνω σκοπούς. 4.2. Μέσα επίτευξης του σκοπού Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται: 1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 2. Να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 3. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. 4. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε ή/και να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 5. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 6. Να διενεργεί εργασίες τις οποίες η εταιρία θεωρεί αναγκαίες και συμπληρωματικές για τα παραπάνω θέματα και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη η οποία άμεσα ή έμμεσα θεωρείται αναγκαία ή επωφελής για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας. 7. Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρίας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Περιφερειών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, τη μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει στα πλαίσια βεβαίως του εταιρικού της σκοπού την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της και να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφαλειών από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρίας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρία προσώπων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46901006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Κύρια
32990000 ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46141204 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46191004 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46411204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ Δευτερεύουσα
46421150 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
58191000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
74101904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
74101905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΜΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
74101906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΔΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ) Δευτερεύουσα

Σύνδεση