ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ ΤΕΛΕΜΑΤΙΚΣ Α.Ε.

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 33 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18545

ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ ΤΕΛΕΜΑΤΙΚΣ Α.Ε.


ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 33 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800552146
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128928601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-02-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-02-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GUARDIAN TELEMATICS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 33
  Πόλη:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκoπός της Εταιρείας είvαι: 1) Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής. 2) Η ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση λογισμικών σχεδίων (προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών), προϊόντων πολυμέσων (multimedia) ηλεκτρονικών υπολογιστών. 3) Η παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών λογισμικού και μηχανοργάνωσης. 4) Εμπορία, εισαγωγή, κατασκευή, επισκευή και αντιπροσώπευση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους (hardware) και λοιπού εξοπλισμού μηχανοργάνωσης. 5) Εμπορία, εισαγωγή, μεταπώληση επισκευή και αντιπροσώπευση ταμειακών μηχανών και μηχανών σήμανσης ΕΑΦΔΣΣ. 6) Εμπορία, εισαγωγή, μεταπώληση και αντιπροσώπευση αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους (hardware) και λοιπού εξοπλισμού μηχανοργάνωσης. 7) Εμπορία, εισαγωγή, μεταπώληση και αντιπροσώπευση αναλωσίμων ειδών ταμειακών μηχανών και μηχανών σήμανσης ΕΑΦΔΣΣ. 8) Η παροχή κάθε είδους μηχανογραφικών υπηρεσιών, οποιασδήποτε συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς εργασίας ή δραστηριότητας. 9) Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού. 10) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα. 11) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 12) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών. 13) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών. 14) Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 15) Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού. 16) Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων. 17) Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά προς το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα. 18) Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων. 19) Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα), εκτός των αντλιών σκυροδέματος. 20) Χονδρικό εμπόριο δικλείδων ελέγχου λειτουργίας, δικλείδων εισόδου, σφαιρικών και άλλων δικλείδων. 21) Χονδρικό εμπόριο δικλείδων μείωσης της πίεσης, δικλείδων ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων. 22) Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εκκίνησης και εκκινητών – γεννητριών διπλής χρήσης, άλλων γεννητριών και άλλου εξοπλισμού για άλλες μηχανές. 23) Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών, μερών ανυψωτών υγρών. 24) Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων. 25) Χονδρικό εμπόριο υδρομέτρων, θερμομέτρων, πυρομέτρων, βαρομέτρων, υγρομέτρων και ψυχρομέτρων. 26) Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών. 27) Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από κασσίτερo. 28) Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης. 29) Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων. 30) Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός. 31) Χονδρικό εμπόριο εργαλειών χειρός με πεπιεσμένο αέρα ή με ενσωματωμένο μη ηλεκτρικό κινητήρα, 32) Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών. 33) Λιανικό εμπόριο δικλείδων μείωσης της πίεσης, δικλείδων ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων. 34) Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού. 35) Η διεξαγωγή εργασιών παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών πάσης φύσεως, υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ως και πάσης άλλης υπηρεσίας που αφορά υπηρεσίες που έχουν σχέση με τηλεπικοινωνίες. 36) Η διεξαγωγή εργασιών και επιχειρήσεων εταιρείας πληροφορικής και επικοινωνιών, η ετοιμασία, παραγωγή και διάθεση προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών για οιονδήποτε θέμα που αφορά τεχνογνωσία ή τεχνολογία οιουδήποτε κλάδου ή επιχείρησης. 37) Η διεξαγωγή των εργασιών και επιχειρήσεων των συμβούλων αναφορικά με οιονδήποτε θέμα ή κλάδο οιασδήποτε επιχείρησης ή βιομηχανίας. 38) Να διεξάγει είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου εργασίες ή επιχειρήσεις μηχανικών συμβούλων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς και κλάδους τους (χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιo πάνω, πολιτικών μηχανικών, πολεοδόμων, υδρομηχανικών, υγειονομικών μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, μηχανικών κατασκευών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, χημικών μηχανικών, μηχανικών ενεργείας, ναυπηγών μηχανικών, μεταλλειολόγων μηχανικών, πετρελαιομηχανών, τοπογράφων μηχανικών, μηχανικών μεταφορών, μηχανικών γεωργικής γης, υδρογεωλόγων και γεωλόγων και γεωλόγων μηχανικών ή μηχανικών εξετάσεως υλικών οικοδομών, αξιοποίησης γης, υπολογιστών ποσοτήτων, αρχιτεκτόνων, εργολάβων, υπεργολάβων, βιομηχάνων, σχεδιαστών, προγραμματιστών, διευθυντών και συμβούλων επιχειρήσεων, οικοδόμων, βαφέων, ξυλουργών, εφαρμοστών, διακοσμητών και να ετοιμάζει μελέτες σκοπιμότητας, τεχνικές, οικονομικές, κοινωνιολογικές, βιομηχανικές, γεωργικές και άλλες μελέτες και να διαχειρίζεται ή να εκτελεί οποιεσδήποτε συμφωνίες, να σχεδιάζει, κατασκευάζει, επιβλέπει, εγκαθιστά, διατηρεί, επιδιορθώνει ή διαχειρίζεται οποιουδήποτε είδους κατασκευές, οικοδομές, εγκαταστάσεις μηχανήματα, εργαστηριακά συγκροτήματα ή σχέδια οποιασδήποτε φύσης ή οποιεσδήποτε επιβοηθητικές μονάδες, συστήματα ή διευκολύνσεις (συμπεριλαμβανομένων χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω), οδούς, γέφυρες, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, οικίες, γραφεία, εμπορικά και βιομηχανικά συγκροτήματα, τουριστικές εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις, λιμάνια και αεροδρόμια και να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες, συμβουλές ή μεθόδους (know-how) για οποιεσδήποτε εργασίες. 39) Υπηρεσίες υπόγειας και επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης. 40) Η εισαγωγή – αντιπροσώπευση και εμπορία οίκων εξωτερικού καθώς και αντιπροσώπευση, εμπορία, εξαγωγή οίκων εσωτερικού, υδραυλικών, Υδρομετρητών, Αντλιών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρονικών ειδών, ειδών πληροφορικής, λογισμικού εξαρτημάτων, βιοϊατρικών καθώς και πάσης φύσεως αισθητήρων μηχανημάτων, υλικών, οργάνων μέτρησης, σωλήνων, καθώς και πάσης φύσεως ειδών γενικού εμπορίου, οι ειδικές κατασκευές, συστήματα περιβάλλοντος (βιολογικοί καθαρισμοί, διαχωριστές, αντίστροφη όσμωση, καθαρισμός και φίλτρανση νερού) συστήματα εντοπισμού – μέτρησης και καταγραφής διαρροών δικτύων, Ειδικών Κατασκευών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Φυσικού Αερίου, συστημάτων ασφάλειας. 41) Η ανάπτυξη, μελέτη, επιμέλεια, σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και εφαρμογή, συστημάτων πληροφορικής, αυτοματισμού, υδραυλικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών, σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις και οργανισμούς, η προμήθεια ή και η ανάπτυξη λογισμικού συστημάτων – έργων πληροφορικής, αυτοματισμού, υδραυλικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών έργων, έργων τηλελέγχου – τηλεχειρισμού, συστημάτων περιβάλλοντος (βιολογικοί καθαρισμοί, διαχωριστές, αντίστροφη όσμωση, καθαρισμός και φίλτρανση νερού), συστημάτων εντοπισμού – μέτρησης και καταγραφής διαρροών δικτύων, μετρητών σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις και Οργανισμούς. 42) Η παροχή υπηρεσιών – εργασιών, υποστήριξης και συντήρησης των ανωτέρω συστημάτων και δικτύων καθώς και Η/Μ –υδραυλικές / οικοδομικές εργασίες. 43) Η ανάληψη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως, ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρίας σε ειδικούς καταλόγους. 44) Η ανάληψη ή συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που αφορούν στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής, βιοϊατρικής, εμβιομηχανικής, αυτοματισμού, ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών, εφαρμογών βιομηχανικού αυτοματισμού, με χρηματοδότηση από Εθνικούς – Κοινοτικούς – Διεθνείς ή και Ιδιωτικούς πόρους. Η ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού, καθώς και η διενέργεια μελετών και η συμμετοχή σε διεθνή και Ευρωπαϊκά προγράμματα, για τους σκοπούς της Βιοϊατρικής. Μοντελοποίηση βιοϊατρικών συστημάτων, μέσω της ανάπτυξης λογισμικού. Σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή βιοϊατρικών διατάξεων και λογισμικού σε μορφή εμπορικών προϊόντων. 45) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη Μηχανική και υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας. Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας και μετατροπή τους σε εμπορικά προϊόντα. 46) Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. 47) Έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας προϊόντων. 48) Παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων. Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων. 49) Διανομή και πώληση ύδατος. 50) Κατασκευή, μεταποίηση – επισκευή προϊόντων και εξαρτημάτων ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης, φυσικού αερίου, ενέργειας, ηλεκτρονικών υπολογιστών. 51) Κατασκευή, μεταποίηση, επισκευή οργάνων μέτρησης υγρών, αερίων, στερεών. 52) Ενοικίαση – πώληση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 53) Υπηρεσίες εκπαίδευσης. 54) Να συμβουλεύει ή να παρέχει είτε από μόνη της, είτε μαζί με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε οποιανδήποτε Κυβέρνηση, Αρχή, ιδιωτική ή άλλη οποιανδήποτε επιχείρηση, πάνω σε οποιαδήποτε θέματα που σχετίζονται με οποιονδήποτε κλάδο ή τομέα των εργασιών τους, συμπεριλαμβανομένων (άνευ επηρεασμού της γενικότητας των πιο πάνω) θεμάτων διαχείρισης, αποδοτικότητας, απόδοσης, καθορισμού πολιτικής, οργάνωσης, ανασυγκρότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, προσωπικού, παραγωγικότητας, εμπορίας, προώθησης πωλήσεων (marketing), κοστολόγησης, μεθόδων και συστημάτων και να παρέχει συμβουλές, να διαχειρίζεται ή να διευθύνει θέματα που σχετίζονται με τους λογαριασμούς ή τα λογιστικά συστήματα, οποιωνδήποτε τέτοιων επιχειρήσεων και υπηρεσίες αναφορικά με κάθε φύσης μελέτες σκοπιμότητας (feasibility studies), θέματα προσωπικού (personnel), εκτελεστικών επιλογών (executive selection) προγραμματισμού, παραγωγής, δαπανών, πωλήσεων, εμπορίας, προώθησης πωλήσεων (marketing), μεθόδων και συστημάτων ανασυγκρότησης, συγχώνευσης, επέκτασης, ελέγχου γενικών και παγίων εξόδων (overhead controls), υπολογιστών μεθόδων (computers) και επεξεργασίας στοιχείων (data processing). 55) Να διεξάγει είτε από μόνη της είτε μαζί με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου εργασίες ή επιχειρήσεις εργολάβων, υπεργολάβων, οικοδόμων, μηχανικών, σχεδιαστών, εκτιμητών, προσφοροδοτών, κατασκευαστών, συντηρητών, επισκευαστών, διαχειριστών οποιωνδήποτε οικοδομών, υποστατικών, κατασκευών, εγκαταστάσεων, μελετών ή σχεδίων (projects) μηχανημάτων, οδικών έργων, λιμένων, αυλάκων, διασωληνώσεων ή έργων οποιασδήποτε φύσης και είδους ανεξάρτητα μεγέθους ή αξίας καθώς και εργασίες ή επιχειρήσεις ναυτιλιακών πρακτόρων και ναυλομεσιτών, φορτωτών, πλοιοκτητών, ναυλωτών, διαχειριστών ή εφοδιαστών πλοίων, βυθοκαθαριστών, μετατοπιστών χωμάτων, προμηθευτών ηλεκτρονικής ή άλλης ενέργειας, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, ιδιοκτητών ή διαχειριστών αποθηκών εξοπλισμού ή επίπλωσης, διακόσμησης και συναρμολόγησης ετοίμων ή άλλων κατασκευών, και κτήσης πώλησης, ενοικίασης ή παραχώρησης οποιωνδήποτε «μεθόδων» (know-how). 56) Να διεξάγει, είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία, έργο ή δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσης (και είτε στη ξηρά είτε στη θάλασσα είτε πάνω ή μέσα στο βυθό της θάλασσας) που σχετίζεται, αναφέρεται ή συνεπάγεται διατρήσεις γενικά, ανορύξεις φρεάτων, αντλήσεις, περιφράξεις, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές, καταδύσεις, επισκοπήσεις, χωρομετρήσεις, εξερεύνηση, απόσπαση, συλλογή ή εκμετάλλευση οποιωνδήποτε ορυκτών πετρελαίων ή αερίων, εγκαταστάσεις ή ανοικοδομήσεις για οποιεσδήποτε κατασκευές και να ενεργεί ως εργολάβος, υπεργολάβος, προμηθευτής ενέργειας, σχεδιαστής, χωρομέτρης, διαχειριστής, προσφοροδότης, ασφαλιστής, μηχανικός, μηχανουργός, ηλεκτρολόγος, πλοιοκτήτης, ναυλωτής, προμηθευτής πλοίων και προμηθευτής αυτών με ενοίκιο ή άλλων διατρητικών εγκαταστάσεων ή οποιωνδήποτε πλωτών ή ημιπλωτών κατασκευών οποιασδήποτε φύσης και είδους και να διεξάγει, είτε από μόνη της είτε μαζί με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου εργασίες ή επιχειρήσεις συμβούλων ελεγκτών, εξεταστών, διευθυντών, ερευνητών, αναλυτών οποιωνδήποτε ή αναφορικά με οποιεσδήποτε βιομηχανίες, εργασίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε φύσης και είδους είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, καθώς και εργασίες ή επιχειρήσεις εταιρείας εξεύρεσης, κτήσης, ενοικίασης, μίσθωσης, προμήθειας και διάθεσης υπηρεσιών μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εγκαταστάσεων και αγαθών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Κύρια
26114100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
26302000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Η ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ· ΕΙΚΟΝΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Δευτερεύουσα
26302200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΝΗΤΗΣ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
26302300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Η ΛΗΨΗΣ ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ Η ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΟΠΩΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) Δευτερεύουσα
28141300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
28142000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
33110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
33120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
33121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) Δευτερεύουσα
33130000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33141100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
33204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
35301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
36002000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
36003001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
37001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
37001100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38112900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
39001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43390000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
43999000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46491200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ, ΕΙΔΩΝ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46521100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46521200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46621200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
46630000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
46691913 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ), ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46691924 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46691925 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46691936 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ - ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Δευτερεύουσα
46691946 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
46691974 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
46692003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46692008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΓΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46692014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
46721437 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ Δευτερεύουσα
46741100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46741301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46741302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
46741306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Η ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47524501 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47788802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
47788809 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Δευτερεύουσα
47913100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62023001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δευτερεύουσα
62023003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62023004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
71121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71123400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
71123500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
71201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
95111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση