ΠΑ-ΡΑΜ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22 , ΜΑΡΟΥΣΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, 15124

ΠΑ-ΡΑΜ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22 , ΜΑΡΟΥΣΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800820016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142053201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-03-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-03-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PA-RAM Μ.Ι.Κ.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

•Κατασκευή Επενδύσεων δαπέδων, τοίχων ή ορόφων από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων. ? Εργασίες κατασκευής στεγών. ? Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων, εργασίες χρωματισμών. ? Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές ύλες, κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο. ? Μεταλλικές Κατασκευές κτιρίων, βιομηχανικών & αθλητικών χώρων ? Κατασκευές από αλουμίνιο ? Κατασκευές ψυκτικών θαλάμων ? Σοβατίσματα-γύψινα ? Βαψίματα ? Γενικά τεχνικά επαγγέλματα ? Επισκευές, συντηρήσεις & συναρμολογήσεις μεταλλικών κατασκευών. ? Επισκευές, συντηρήσεις & συναρμολογήσεις κατασκευών από αλουμίνιο. ? Αναπαλαίωση κάθε είδους κτιρίων και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων έργων και ερευνών. ? Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα: εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών και οικονομοτεχνικών μελετών και κατασκευής τεχνικών έργων. ? Εμπορία και εισαγωγές των παρακάτω: 1. Οικοδομικών υλικών - μετάλλων για τεχνικά έργα 2. ηλεκτρολογικού υλικού 3. υδραυλικών 4. Αλουμινίων ? Οι κατασκευές κτιρίων και τεχνικών έργων , Ιδιωτικών ή Δημοσίων. ? Γενικές κατασκευαστικές εργασίες Ιδιωτικών και Δημοσίων κτιρίων, οικοδομών - κατοικιών - αποθηκών – βιομηχανικών εμπορικών κλπ κτιρίων (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές, ανακαινίσεις, στεγανώσεις, μονώσεις, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί, τοποθέτηση πλαισίων, δαπέδων κλπ και συναφή, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ξυλουργικές εργασίες). ? Κατεδαφίσεις κτιρίων, εκσκαφές, επιχωματώσεις. ? Διαχείριση Οικοδομικών αποβλήτων ? Εργολαβίες και υπεργολαβίες Ιδιωτικών ή Δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών έργων. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελέσει είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων, είτε συνεταιρικά είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία). Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση