ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΕΙΡΗΝΗΣ 15 , ΠΕΥΚΗ, 15121

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΕΙΡΗΝΗΣ 15 , ΠΕΥΚΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800824421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142182501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-04-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-04-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

BYZANTINE LEGACY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΙΡΗΝΗΣ 15
  Πόλη:
ΠΕΥΚΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΥΚΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: α.Η αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων ή χώρων (venues), ή άλλων επιχειρήσεων β. Η ανάληψη, οργάνωση και εκπόνηση εκδηλώσεων για λογαριασμό ιδιωτών ή επιχειρήσεων γ. Η παροχή προς τρίτους υπηρεσιών διαχείρισης για την κάλυψη αναγκών επιχειρήσεων επισιτισμού ή τουριστικών δραστηριοτήτων ή διοργάνωσης εκδηλώσεων δ. Η παροχή υπηρεσιών managementκαι marketingπρος ιδιώτες ή επιχειρήσεις. ε. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού , της διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων , αλλά και πάσας άλλης επιχείρησης ή φορέα ή ιδιώτη σε συναφές ή άλλο αντικείμενο στ. Η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας και υποστήριξης εκδηλώσεων ζ. Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση ιδιωτών και επιχειρήσεων η. Η ανάπτυξη υπηρεσιών, λειτουργίας , υποστήριξης και εκπαίδευσης συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε αντικείμενα συναφή με την εταιρική δραστηριότητα. θ. Η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εν γένει η παροχή ξενοδοχειακών ή άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1. Να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 2. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μεόμοιο ή παρεμφερή σκοπό παντός νομικού τύπου, καθώς και με κοινοπραξίες 3. Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
93291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ) Κύρια
56211900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62092000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
84131500 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΜΕ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Δευτερεύουσα
93291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ) Δευτερεύουσα
93291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DISK JOCKEY (D.J.) Δευτερεύουσα

Σύνδεση