CIVINET CY – EL SECRETARIAT IKE

ΤΑΞΙΛΟΥ 6 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15771

CIVINET CY – EL SECRETARIAT IKE


ΤΑΞΙΛΟΥ 6 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800827134
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142277201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-04-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-04-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CIVINET IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΑΞΙΛΟΥ 6
  Πόλη:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 4 – Σκοπός Η Εταιρεία σύμφωνα με τις αρχές της έχει τους κάτωθι σκοπούς: Α. Η Εταιρεία αποσκοπεί στο να αναπτύξει και να προωθήσει, με το επιστημονικό της δυναμικό, τις αρχές και τους στόχους του CIVITAS, έτσι όπως έχουν ήδη αναπτυχθεί στην διακήρυξη του Δικτύου του Φόρουμ CIVITAS και στην αίτηση ίδρυσης του CIVINET CY-EL Network, η οποία υπεβλήθη στο CIVITAS μέσω του Δικτύου ΔΑΦΝΗ. Οι δράσεις που αντιστοιχούν στον ανωτέρω σκοπό ίδρυσης και προωθούνται από την εταιρεία είναι ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες: Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των ΟΤΑ αλλά και λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται ή εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα κινητικότητας και μεταφορών. Ευαισθητοποίηση των πολιτών, των πολιτικών στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους, καθώς επίσης και των εργαζόμενων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας. Προώθηση και προβολή ορθών πρακτικών και επιτευγμάτων των ΟΤΑ και λοιπών φορέων, όπως επίσης νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τόσο από τους ΟΤΑ της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Εκπαίδευση - κατάρτιση των εργαζόμενων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε φορείς που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα κινητικότητας και μεταφορών και σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ινστιτούτα επιμόρφωσης και κάθε άλλο φορέα που υλοποιεί δράσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης ή/και όποιον έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία στην εκάστοτε θεματική. Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μαθητών σχολείων. Έρευνα σε θέματα κινητικότητας και μεταφορών, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και εν γένει αρμόδιους φορείς. Προτάσεις επί των νομικών αλλά και πραγματικών θεμάτων που αφορούν στον τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, καθώς επίσης και κάθε είδους γνωμοδοτήσεις, γνωματεύσεις. Προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης του ΕΣΠΑ και λοιπών δημόσιων οικονομικών πόρων για την δημιουργία χρηματοδοτικών προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων, υποδομών, την εκτέλεση προμηθειών και την άσκηση καινοτόμων πολιτικών κινητικότητας/μεταφορών από τους ΟΤΑ κτλ. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, είτε εκπροσωπώντας συνολικά το CIVINET CY-EL Network, είτε σε συνεργασία με μεμονωμένα μέλη, αλλά και υποστηρικτικούς φορείς του Δικτύου κτλ. Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών για καινοτόμες μεθοδολογίες, υπηρεσίες, προϊόντα, υποδομές ή τεχνολογίες στον τομέα της κινητικότητας/μεταφορών. Υποστήριξη των ΟΤΑ-μελών και των λοιπών υποστηρικτικών φορέων του CIVINET CY-EL Network παρέχοντας παράλληλα και επίβλεψη, επιτήρηση, καθοδήγηση, συντονισμό, οργάνωση και ό, τι άλλο απαιτηθεί για την ορθή επίτευξη του σκοπού. Σύνταξη, αλλά και επιμέλεια υλικού τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, καθώς επίσης και την διανομή ή πώληση αυτού. Δράσεις εξωστρέφειας (διατήρηση ιστοσελίδας, παραγωγή πληροφοριακού υλικού, παρουσία σε τοπικές και διεθνείς εκδηλώσεις με παρουσίαση ή/και εκθεσιακό περίπτερο, συγγραφή άρθρων, κειμένων πολιτικής, κλπ.). Μεταφορά πορισμάτων σε φορείς που ασκούν πολιτική σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ό,τι εν γένει προάγει τον ως άνω σκοπό περί βιώσιμης κινητικότητας ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν. Β. 1. Η Εταιρεία επίσης αναλαμβάνει την οργάνωση, διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών προώθησης των στόχων του ελληνόφωνου παραρτήματος του CIVITAS σε Ελλάδα και Κύπρο, υπό την επωνυμία “CIVINET CY-EL Network”. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η Εταιρεία αναπτύσσει υπηρεσίες διαχείρισης Γραμματείας, η οποία σχεδιάζει την προώθηση στόχων και δράσεων, την αναζήτηση νέων μελών που θα συμμετέχουν στα σχεδιαζόμενα προγράμματα και δράσεις, την προώθηση της οικονομικής βιωσιμότητας του CIVINET CY-EL Network, την διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δράσεων του CIVITAS και την καθοδήγηση των εμπλεκομένων φορέων για την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων. 2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποστήριξη και οργάνωση επιστημονικών ημερίδων συνεδρίων και εκθέσεων με σκοπό την διάδοση των αρχών των CIVITAS και CIVINET CY-EL Network στον ελληνόφωνο χώρο. 3. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει ολοκληρωμένες επιστημονικές υπηρεσίες και λύσεις για την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας και Μεταφορών στα μέλη του CIVINET CY-EL Network και την παροχή χρήσιμων εξειδικευμένων επιστημονικών εργαλείων για την επίτευξη και προώθηση των ανωτέρω σκοπών και αρχών, μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία κύρια θα προωθεί τη συμμετοχή σε δράσεις (πληροφόρηση, δικτύωση, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση, έρευνα, συμβουλευτική κτλ) του CIVINET CY-EL Network. Διαχειριστής του ηλεκτρονικού αυτού τόπου θα είναι η Εταιρεία, και η πρόσβαση για τα μέλη του CIVINET CY-EL Network θα πραγματοποιείται με την καταβολή εκ μέρους τους ανάλογης ετήσιας συνδρομής. 4. Η Εταιρεία αναπτύσσει στρατηγικές και δράσεις συνεργασίας με Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Δίκτυα και Συνδέσμους ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς και εποπτευόμενους φορείς αυτών και όλες εν γένει τις μορφές εταιριών, εντός ή εκτός του ελλαδικού χώρου, ακόμη και αν ρητά δεν μνημονεύονται στο παρόν, για την προώθηση κοινών προγραμμάτων στα πλαίσια των αρχών του CIVITAS, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις στον τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας και των Μεταφορών εν γένει εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου. 5. Η Εταιρεία προωθεί, με κάθε πρόσφορο μέσο, τη συμμετοχή της, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ενέργειες όπως ιδίως Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που στοχεύουν στη προώθηση του σκοπού της. Συγκεκριμένα οργανώνει και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως ιδίως, Α.Μ.Κ.Ε., Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Επιμελητήρια κ.τ.λ., με στόχο την επίτευξη της υλοποίησης δράσεων Βιώσιμης Κινητικότητας και Μεταφορών. 6. Η Εταιρεία συντονίζει, με την αξιοποίηση των εξειδικευμένων επιστημονικών εργαλείων που διαθέτει για την προώθηση των αρχών της Βιώσιμης Κινητικότητας και Μεταφορών σε εναρμόνιση για την εφαρμογή τους σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του CIVITAS στον ελληνόφωνο χώρο, την αξιοποίηση ή θέσπιση Συμβουλευτικών Ομάδων Εργασίας. Οι συμβουλευτικές αυτές ομάδες που μπορεί να αποτελούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκπροσώπους των ΟΤΑ, επιστημονικούς φορείς κ.τ.λ. θα αναπτύσσουν πολιτικές και θεματικές διαλόγου και προώθησης νέων εφαρμογών σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους των CIVITAS και CIVINET CY-EL Network. Η Εταιρεία στις ομάδες αυτές έργου δύναται να παίζει το ρόλο του συντονιστή υλοποίησης ή και του μέλους της ομάδας για την ανταλλαγή και προώθηση χρήσιμων στρατηγικών στα πλαίσια των σκοπών και δράσεων που αναπτύχθηκαν στο παρόν Καταστατικό. 7. Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ως μέλος σε τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα) και συμπράξεις. Γ. Η εταιρεία αναλαμβάνει την έρευνα και ανάληψη πρωτοβουλιών και εφαρμογής αυτών για την βελτίωση της κινητικότητας ασθενέστερων ομάδων πληθυσμού, όπως έγκυες γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, ΑΜΕΑ, κτλ. Δ. Η Εταιρεία για την επίτευξη των στόχων της ενεργεί προσηκόντως και σύμφωνα με τα ισχύοντα. Ειδικότερα, για την επίτευξη των σκοπών της, ήτοι ως μέσα επίτευξης των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή της, την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών της καθώς και άλλων ατόμων που θα διαθέτουν σχετικές γνώσεις και εμπειρία, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς και ομοσπονδίες κάθε φύσεως που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να προβαίνει εν γένει σε κάθε πρόσφορη κατά την κρίση της απαιτούμενη ενέργεια. Ειδικότερα δύναται: i. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δράση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή κοινωφελή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόμη και με αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.), κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) παρόμοιου σκοπού, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κλπ. ii. Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στη χώρα και το εξωτερικό. iii. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής. iv. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου, σύμβαση εθελοντικής εργασίας) και μορφή συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών της. v. Να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικευόμενους φορείς ή συλλογικότητες που αναφέρονται ή αφορούν τους σκοπούς της. vi. Να δημιουργήσει ιστοσελίδα, να διαχειρίζεται αυτή και να προβάλλει την Εταιρεία και τις δράσεις της με κάθε τρόπο στο διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβολής. vii. Να δανείζει, δανείζεται, χρησιδανείζει, χρησιδανείζεται, αποκτά κατά κυριότητα, μισθώνει ή εκμισθώνει από/σε τρίτους ή εταίρους ή μέλη της, μηχανήματα, ακίνητα, αντικείμενα ή εξοπλισμό σχετικό με τους σκοπούς και τις δραστηριότητές της. viii. Να συνεργάζεται με δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά και τεχνικά ιδρύματα, όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο την πρόσκληση και συμμετοχή των ωφελούμενων, ακόμη και διδασκάλων αυτών, σε ημερίδες, σεμινάρια, παρουσιάσεις και να παρέχει παντός είδους εκπαιδευτικό ή ενημερωτικό υλικό. ix. Να εκπονεί μελέτες και έρευνες για κάθε ζήτημα που άπτεται στις δραστηριότητές της. x. Να απασχολείται στην εκπόνηση, προετοιμασία, υποβολή προτάσεων και σχεδίων για χρηματοδότηση από ιδιωτικούς ή δημόσιους, εθνικούς ή διεθνείς φορείς καθώς επίσης και να υποστηρίζει, εκτελεί και διεκπεραιώνει και υλοποιεί τούτες. xi. Να διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις και εν γένει να πραγματοποιεί όλες τις συναφείς με τους σκοπούς της εκδηλώσεις. xii. Να αποκτά πρόσβαση σε κάθε Εθνικό ή Διεθνές Ταμείο Χρηματοδότησης, Επιχειρηματικότητας ή Ανάπτυξης ή να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με ΟΤΑ κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει κάθε είδους φορέα του Δημοσίου για την επίτευξη των σκοπών της. xiii. Να ερευνά, μελετά ή/και υλοποιεί εκπαιδευτικά έργα και εν γένει κάθε είδους πρόγραμμα που έχει σχέση ή αναφέρεται στους σκοπούς της. xiv. Να παράγει και διαθέτει έντυπο και ηλεκτρονικό επικοινωνιακό υλικό. xv. Να διοργανώνει και να υλοποιεί εκθέσεις κάθε είδους ή να συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις. xvi. Να επιδιώκει τη δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμπραξη κι ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης με κάθε νομικό πρόσωπο εθνικό ή διεθνές για την επίτευξη των σκοπών της, να συνεργάζεται με Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, και εν γένει κάθε είδους φορέα του Δημοσίου, άλλους φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, παιδικά εργαστήρια, συλλόγους, ιδρύματα, εκπαιδευτικούς χώρους, αθλητικούς χώρους, εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, πανεπιστημιακά δίκτυα, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, εθελοντές για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υποβολή και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και προτάσεων, που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας. xvii. Να σχεδιάσει, συμμετάσχει, διοργανώσει, παρουσιάσει, υλοποιήσει ραδιοτηλεοπτικές, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, διαδικτυακές ή άλλου, συναφούς είδους, παραγωγές που αφορούν στους σκοπούς της. xviii. Να παράσχει υπηρεσίες συμβούλου για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, διαχείριση έργων που αφορούν κάθε τι που άπτεται των σκοπών της Εταιρείας. xix. Να επιμορφώσει, εκπαιδεύσει και καταρτίσει τα μέλη της Εταιρείας, ή τρίτους μέσω της συμμετοχής και της έμπρακτης ενασχόλησής τους στις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και να διοργανώσει επιμορφωτικά μαθήματα, σεμινάρια και κάθε άλλη επιμορφωτική δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της. xx. Να ασκεί οποιαδήποτε μορφή οικονομικής δραστηριότητας, όπως διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, σχετικών με τους σκοπούς και τις δράσεις της σε τρίτους, ακόμη και επ’ αμοιβή για την οικονομική της επιβίωση, τη χρηματοδότηση των σκοπών και την εν γένει λειτουργία της. xxi. Για την επίτευξη των στόχων της η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και δράση που να ενισχύει το έργο της και να υποβάλει προτάσεις για συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών, διεθνών προγραμμάτων ή άλλων οικονομικών πόρων- προγραμμάτων. xxii. Να αναθέτει διά συμβάσεων έργου ή παροχής υπηρεσιών σε τρίτα πρόσωπα για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, διαχείριση έργων που αφορούν κάθε τι που άπτεται των σκοπών της Εταιρείας. xxiii. Να εκμισθώνει ή και να παραχωρεί χώρους γραφείων και χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο συμβάσεων συνεργατικού χώρου εργασίας (coworking space) σε τρίτα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες κλπ.) Ε. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών και των τρόπων επίτευξής τους, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση