(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΝΟΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΔΡΑΣ 5 , ΑΘΗΝΑ, 11257

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΝΟΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΥΔΡΑΣ 5 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800840390
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142671601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-05-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-05-2017
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΝΟΤΡΑ ΙΚΕ
(YPO EKKATHARISI)NOTRA IKE
NOTRA IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΥΔΡΑΣ 5
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι η λειτουργία γραφείου μελετών και ερευνών με τα ακόλουθα αντικείμενα έργου: 1) Η εκπόνηση τεχνικών μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών του δημοσίου τομέα ως και για λογαριασμό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Εταιρειών ή ιδιωτών, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2) Η επίβλεψη της κατασκευής έργων αντίστοιχων των περιγραφόμενων ως άνω στην παρ.1) μελετών. 3) Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ή Συμβούλου Διαχείρισης Έργων στους φορείς που αναφέρονται στην παρ.1) του παρόντος, καθώς και σε κυβερνήσεις και δημόσιους φορείς άλλων χωρών και σε διεθνείς οργανισμούς. 4) Η εµπορική και επενδυτική δραστηριότητα επί ακινήτου περιουσίας, ήτοι (ενδεικτικά) η αγορά και µεταπώληση ακινήτων, η κατασκευή, ανακατασκευή, αναπαλαίωση και συντήρηση ακινήτων, η εκµετάλλευση (εκµίσθωση, µίσθωση, υπεκµίσθωση κλπ.) και η διαχείριση για λογαριασµό τρίτων ιδιοκτητών, πάσης φύσεως ακινήτων. 5) Η ανέγερση οικοδοµών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή µε την µέθοδο της αντιπαροχής προς εκµετάλλευση ή µεταπώληση και η συµµετοχή γενικά σε οικοδοµικές ή άλλες τεχνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις 6) Κάθε άλλη παρεμφερής εργασία στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και η συνεργασία ή σύμπραξη με τρίτους που δραστηριοποιούνται σε συναφείς χώρους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κύρια
41101000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68311300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
71112400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71123100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση