ΣΑΣΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 5 , ΑΘΗΝΑ, 10677

ΣΑΣΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 5 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800851933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143009201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-06-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-06-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΑΣΚΟ Ι.Κ.Ε.
SASCO I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 5
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 4.1.1.Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών σε επιχειρήσεις για οργάνωση, διοίκηση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. 4.1.2. Η εμπορία, αντιπροσωπεία, διανομή προϊόντων τεχνολογίας και ηλεκτρονικών, βιοτεχνικών προΙίόvτων, βιομηχανικών προϊόvτων και εφαρμογών, καθώς και η προμήθεια επί αγορών ή/και πωλήσεων σε τρίτους (πωλήσεις επί προμηθεία). 4.1.3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών σε επιχειρήσεις για ανάληψη έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 4.1.4. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τον εντοπισμό και ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων και τον τρόπο ανημετώπισής τους. 4.1.5. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού μάρκεηνγκ και οργάνωσης πωλήσεων οργάνωσης επικοινωνίας, οργάνωσης επιχειρήσεων, σχεδιασμού διαδικασιών και εκμετάλλευσης και υποστήριξης χρηματοοικονομικής ανάλυσης και σχεδιασμού εκπόνησης οικονομικών μελετών. 4.1.6. Η διοίκηση, η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. 4.1.7. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η κατάρηση μελετών με στόχο την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας. 4.1.8. Η μίσθωση ή εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας με σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευσης της. 4.1.9. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού, στην Ελλάδα ή/και στο Εξωτερικό. 4.1.1Ο. Η διενέργεια κάθε άλλης νόμιμης πράξης σχετικής ή συναφούς ή παρεπόμενης ή εξυπηρετικής και αναγκαίας προς τους ανώτερους σκοπούς. 2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί: 4.2.1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. 4.2.2. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 4.2.3. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 4.2.4. Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως δημοπρασίες και διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων και δημοπρασιών και διαγωνισμών του Δημοσίου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και φορέων και επιχειρήσεων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46521200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Κύρια
46141101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46141105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46141301 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46521104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ Η ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46691944 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
68201102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
68201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. Δευτερεύουσα
68201202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. Δευτερεύουσα
68201203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
74902000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση