(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΒΟΥΤΥΡΑ ΔΑΝΑΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 7 , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14561

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΒΟΥΤΥΡΑ ΔΑΝΑΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 7 , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800878527
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143771201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-09-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-09-2017
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΟΥΤΥΡΑ ΔΑΝΑΗ ΙΚΕ
VOUTYRA DANAI IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 7
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της οδοντιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί ιδίως: Να αναπτύσσει και να λειτουργεί ιδιωτικό οδοντιατρείο ή/και Πολυοδοντιατρείο. Να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο της οδοντιατρικής επιστήμης που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή πάσης φύσεως οδοντιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής, ιδίως του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων για την παροχή κάθε είδους οδοντιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Να διενεργεί διασυνοριακές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ιδίως υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού για αποκλειστική χρήση στις μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας υγείας που θα αναπτύσσει και θα λειτουργεί.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση