(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)PSP SUPER YACHTS CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΥΠΡΟΥ 4 , ΑΝΟΙΞΗ, 14569

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)PSP SUPER YACHTS CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΚΥΠΡΟΥ 4 , ΑΝΟΙΞΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800885475
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143985301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-10-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-10-2017
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PSP SUPER YACHTS CONSULTANTS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΥΠΡΟΥ 4
  Πόλη:
ΑΝΟΙΞΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΟΙΞΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η παροχή Υπηρεσιών εκτιμητή και πραγματογνώμονα ασφαλίσεων, β) Οι Τεχνικές επιθεωρήσεις θαλαμηγών σκαφών και του ηλεκτρομηχανολογικού τους εξοπλισμού, γ) Οι τεχνικές επιθεωρήσεις πλοίων και του ηλεκτρομηχανολογικού τους εξοπλισμού, δ) Οι εκτιμήσεις αξίας θαλαμηγών σκαφών για λογαριασμό πλοιοκτητών, διαχειριστών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ε) Οι εκτιμήσεις αξίας πλοίων για λογαριασμό πλοιοκτητών, διαχειριστών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στ) Η διενέργεια προ-ασφαλιστικών ελέγχων θαλαμηγών σκαφών για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών, πλοιοκτητών και διαχειριστών ζ) Η διενέργεια προ-ασφαλιστικών ελέγχων πλοίων για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών, πλοιοκτητών και διαχειριστών η) Οι επιθεωρήσεις ζημιών θαλαμηγών σκαφών και πλοίων για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών θ) Οι επιθεωρήσεις ζημιών θαλαμηγών σκαφών και πλοίων για λογαριασμό πλοιοκτητών ι) Οι επιθεωρήσεις ζημιών θαλαμηγών σκαφών και πλοίων για λογαριασμό διαχειριστών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ια) Οι τεχνικές παρακολουθήσεις επισκευών θαλαμηγών σκαφών και πλοίων ιβ) Οι τεχνικές παρακολουθήσεις νέων κατασκευών θαλαμηγών σκαφών και πλοίων Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω δραστηριοτήτων: (α). Να ιδρύει υποκαταστήματα ,πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. (β). Να συμμετέχει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυόμενη εταιρεία ή κοινοπραξία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητος με όμοιο ή παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό ,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (γ). Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Και (δ). Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. (ε). Την συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. (ζ). Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. (η). Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή ή σχετικό σκοπό. (θ). Να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση