ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 141 ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟ , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΚΗΦΙΣΙΑΣ 141 ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟ , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800897161
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144412001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-11-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-11-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MOUSTAKA ELTA COURIER

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 141 ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟ
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Α. Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων. Β. Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης. Γ. Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων. Δ. Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου. Ε. Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες. Θ. Ι. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σχετιζόμενης με τις ως άνω δραστηριότητες. Τα προαναφερθέντα μπορούν να πραγματοποιούνται αυτοτελώς ή σε συνεργασία και με οποιοδήποτε μορφής σχέση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα(με εξωτερικά συνεργεία). 2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία δύναται: Α) Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, συνεργασίες, συμπράξεις με άλλες εταιρείες ή με φυσικά πρόσωπα, καθώς και να προβαίνει στην σύσταση εταιρειών ή να συμμετέχει σε εταιρείες, όπως ενδεικτικά ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΙΚΕ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., εκτός από Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με όμοιο ή παρεμφερή ή συμπληρωματικό στα ανωτέρω σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με έδρα της την Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή με τις παραπάνω δραστηριότητες σκοπό. Δ) Να αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising). Ε) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση