ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Ι.Κ.Ε.

ΚΡΕΣΝΑΣ 1 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12131

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Ι.Κ.Ε.


ΚΡΕΣΝΑΣ 1 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800906788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144640301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-12-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-12-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

K.D. INSURANCE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΡΕΣΝΑΣ 1
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ σύμφωνα με το Ν.1569/85, όπως ισχύει και το Π.Δ.. 190/2006 : Η ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η παρουσίαση, πρόταση, προπαρασκευή, προσυπογραφή ή η σύναψη του ιδίου ή διάμεσου διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συμβάσεις. Επίσης η παροχή στον ασφαλισμένο κάθε αναγκαία συνδρομής κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων, αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών, παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα, καθώς και κάθε είδους δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Ομαδικές και μεμονωμένες υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης), υπηρεσίες διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταμείων. β) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ως και η εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν συνταξιοδοτικά, νοσοκομειακά, ασφαλιστικά προϊόντα γενικών κλάδων και λοιπών που άπτονται της ιδιωτικής ασφάλισης. Επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών, επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, εισηγήσεων σε επιμορφωτικά σεμινάρια, υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιπροσθέτως διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων κλπ. συναφών διοργανώσεων. Οι παραπάνω αναφερόμενες διοργανώσεις εν γένει και η παροχή παντός είδους εκπαίδευσης θα γίνονται είτε σε χώρους ιδιόκτητους είτε σε χώρους μισθωμένους σε ακίνητα τρίτων, (ξενοδοχεία, σεμιναριακά – συνεδριακά κέντρα κλπ.) είτε σε χώρους επαγγελματικούς καθ’ υπόδειξη τρίτων φορέων (νομικά πρόσωπα, κλπ. φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου). γ) Πάσης φύσεως υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. - Χρονομεριστική μίσθωση καταλυμάτων σε Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού. - Δημιουργία μεσιτικών γραφείων ακινήτων, που αφορά την αγοροπωλησία ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων για κατοικία ή επαγγελματική στέγη. - Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα και εν γένει διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. - Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης καθώς και σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, σε θέματα marketing, σε διακοσμητή κατοικιών και επαγγελματικών ή άλλων χώρων (decorateur), καθώς επίσης και διαχείρισης και διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών. δ) Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων πάνω σε κοινοτικά και άλλα προγράμματα κάθε μορφής είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς είτε για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η παρακολούθηση αυτών ως και η διεκπεραίωση κάθε συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας. ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου). ε) Η έκδοση και η συγγραφή βιβλίων και περιοδικών, η εμπορία και η διανομή τους, είτε στην Ελλάδα, είτε και στο εξωτερικό. στ) Η εισαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία ενεργειακού υλικού κάθε μορφής, μηχανολογικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών υλικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων και συναφών εμπορευμάτων. ζ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, δεκτών τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ηχητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού βίντεο, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και παρόμοιων ειδών. η) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών ενδύσεως και υποδήσεως. θ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφών, ποτών, και κάθε είδους γαλακτοκομικών προϊόντων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
65110000 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ Κύρια
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46211304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47111002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
47291802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
58115000 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
65121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
65122100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Δευτερεύουσα
65122900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
65123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
65123100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
65123200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Δευτερεύουσα
65123300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
65123400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Δευτερεύουσα
65123500 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
65127000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
65129000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ Δευτερεύουσα
66211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
66221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ Δευτερεύουσα
66221004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
66221007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
66221009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Δευτερεύουσα
66301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
68310000 ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
85591302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΩΝ Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση