Σ. ΡΟΔΗ IKE

ΑΡΜΕΝΗ ΒΡΑΙΛΑ 17 , ΑΘΗΝΑ, 11473

Σ. ΡΟΔΗ IKE


ΑΡΜΕΝΗ ΒΡΑΙΛΑ 17 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800926321
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145083601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-02-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-02-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Σ. ΡΟΔΗ IKE
S. RODI IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΜΕΝΗ ΒΡΑΙΛΑ 17
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Σκοπός της εταιρείας είναι: Εκμετάλλευση επιχειρήσεως , εστίασης και ειδικότερα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εταιρεία θα εμπορεύεται και θα διακινεί μόνο τα προϊόντα που παράγονται ή εγκρίνονται από την πρώτη εδώ συμβαλλόμενη με την επωνυμία ΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έχει αναπτύξει και εκμεταλλεύεται σύστημα δικαιόχρησης (francising) με το εμπορικό σήμα “DA VINCI”. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό. Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται κατωτέρω στο άρθρο 14 παράγραφος δύο (2) του καταστατικού η εταιρεία μπορεί να διευρύνει το σκοπό της ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά για: 1) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων, παροχή συμβουλών σε θέματα στρατηγικής διαχείρισης. 2) Αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής. 3) Να αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται ή και να αποκτά στο σύνολό της ή κατά ένα μόνο μέρος της οποιαδήποτε επιχείρηση φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνική ή ξένη, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 4) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων με τα οποία έχει συναλλαγές και εφ' όσον τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό. 5) Εισαγωγές – Εξαγωγές. 6) Η εταιρεία δύναται να μισθώνει και να υπομισθώνει ακίνητα στο όνομα αυτής. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρεία οποιουδήποτε τύπου και μορφής, Ελληνικής ή αλλοδαπής με ομοειδές αντικείμενο, να συγχωνεύεται ή να απορροφά άλλη εταιρεία, να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε, να παραχωρεί συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) σε και από τρίτους, καθώς και να συμπράττει από κοινού με άλλες εταιρείες ή φυσικά και νομικά πρόσωπα, συστήνοντας κοινοπραξίες που εμπίπτουν στους παραπάνω σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση