ΣΑΜΠΕΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47 , ΑΘΗΝΑ, 57001

ΣΑΜΠΕΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800929950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145168301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-02-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-02-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SABECO Μ.A.E.
SABECO M.A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Ι. Η αγορά και/ή η απόκτηση ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα. ΙΙ. Η ανέγερση, κατασκευή, ανακαίνιση και επισκευή εμπορικών κτιρίων και ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα. ΙΙΙ. Η εκμετάλλευση των εμπορικών κτιρίων και ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, με οιοδήποτε τρόπο (μίσθωση, υπομίσθωση, αγορά και πώληση κλπ.) IV. Η διαχείριση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, είτε ανήκουν στην εταιρεία είτε σε τρίτα πρόσωπα καθώς και η σύναψη συμβάσεων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, όπως επίσης σε γενικές γραμμές, η χρηματοδοτική μίσθωση, αγορά, μίσθωση και πώληση οικιστικών ή βιομηχανικών ακινήτων (εμπορικών κτιρίων, άλλων κτιρίων και οικοπέδων) και αγροτεμαχίων. V. Η συνεργασία με όλους τους τύπους εταιρειών και η συμμετοχή στην εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων. VI. Η συμμετοχή κατά την ενάσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων μαζί με τρίτους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση