ΣΑΜΕΛ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 34 , ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, 16121

ΣΑΜΕΛ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 34 , ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800931251
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145200101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-02-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-02-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΑΜΕΛ ΙΚΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 34
  Πόλη:
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1.Η αγορά, πώληση, εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προΤόντων, υποπροΤόντων, ειδών διατροφής και ζωοτροφών, λιπασμάτων και βιομηχανικών προϊόντων και η επί προμήθεια διαμεσολάβηση σε αγοραπωλησίες τέτοιων προϊόντων, είτε χονδρικά είτε λιανικά. 2. Η εισαγωγή στην Ελλάδα και εξαγωγή απο την Ελλάδα και η εν γένει εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, ειδών διατροφής, ζωοτροφών, φυσικών και βιομηχανοποιημένων αλειυμάτων, πάσης φύσεως βιομηχανικών προϊόντων, καταναλωτικών αγαθών, πρώτων υλών, χημικών προϊόντων, λιπασμάτων, πετρελαιοειδών εν γένει. 3. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμποροβιομηχανικών οίκων του εξωτερικού που έχουν σαν αντικείμενο την αγοραπωλησία (εξαγωγή ή εισαγωγή) αγροτικών, βιομηχανικών και λοιπών προϊόντων ως αναφέρεται ανωτέρω καθώς και αντιπροσώπευση στο εξωτερικό ελληνικών οίκων με το ίδιο αντικείμενο. 4. Η δημιουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση, τυποποίηση και επεξεργασία αγροτικών και καταναλωτικών προϊόντων. 5. Να παρέχει Τεχνική Βοήθεια και να οργανώνει, να εκπονεί μελέτες, να διενέργει προωθήσεις προ"iόντων, εκθέσεις, σεμινάρια, εκδηλώσεις και εξορμήσεις πωλήσεων, ως και οιανδήποτε ενέργεια παροχής υπηρεσιών πρός άλλες επιχειρήσεις. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συστήνει παραρτήματα ή υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού όπως επίσης και να συστήνει με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής εταιρεία που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας Εταιρείας , αφού τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο διατυπώσεις.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση