ΑΙΟΛΟΥ 39-41 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 58 , ΑΘΗΝΑ, 10563

ΑΙΟΛΟΥ 39-41 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης


ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 58 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 800987953
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146388401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-05-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-05-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΙΟΛΟΥ 39-41 M.Ε.Π.Ε.
AIOLOU 39-41LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 58
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 3 Σκοπός της εταιρίας είναι: Η με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο αξιοποίηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση ακινήτων, αστικών ή μη, που ανήκουν στην εταιρία ή σε τρίτους, ιδίως: η αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων, η εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων ή η παραχώρηση της χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και η άσκηση κάθε είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών. Η τουριστική αξιοποίηση δικών της ή ξένων εκτάσεων και η εκμετάλλευση αυτών. Η ανέγερση ή εκμετάλλευση ξενοδοχείων, μοτέλ, επαύλεων, και οποιασδήποτε φύσεως τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων. Η δημιουργία πολυκαταστημάτων, συνεδριακών και ψυχαγωγικών κέντρων. Η ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων γενικού τουρισμού, καθώς και η αντιπροσώπευση και συνεργασία μετά ξενοδοχειακών και τουριστικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι υπηρεσίες εστίασης. Η κατασκευή οικοδομικών, τουριστικών εγκαταστάσεων και πάσης φύσης τεχνικών έργων επί ιδιόκτητων ή αλλότριων οικοπέδων, η εργοληπτική ανάληψη ιδιωτικών έργων, η εκπόνηση οικοδομικών και τεχνικών εν γένει μελετών πάσης φύσεως. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου – εμπειρογνώμονα καθώς και η εκπόνηση και σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, σχετικών με την αξιοποίηση, εκτίμηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακινήτων, οικονομοτεχνικών μελετών ή μελετών αξιολόγησης οικοδομικών και τεχνικών έργων, μελετών βιωσιμότητας καθώς και μελετών συναφών με την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμμάτων αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, με την έρευνα αγοράς και την παρακολούθηση της εξέλιξης εκτελουμένων έργων. Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο εταιρικός τους σκοπός. Η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κινητών ή ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας, των οποίων η εταιρία έχει το δικαίωμα χρήσης ή υπεκμίσθωσης δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης συναφούς περιεχομένου. Η αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού και Εξωτερικού ως και η διενέργεια παραγγελιοδοχικών εργασιών και οι εισαγωγές και εξαγωγές διαφόρων προϊόντων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: Α) Να αποκτά ή να διαθέτει τα περιουσιακά της στοιχεία με πώληση, απαλλοτρίωση, ανταλλαγή ή με οποιοδήποτε νομικό τρόπο, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί την χρήση αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης αυτών από οιονδήποτε τρίτο. Β) Να ιδρύει ή να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και ποσοστό συμμετοχής, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξία ή συνεταιρισμό με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Γ) Να εισπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή της συγχώνευσης, ή να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και ποσοστό συμμετοχής σε εταιρίες, εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ’ ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της. Δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Ε) Να συνάπτει συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, να εκδίδει δάνεια με ανώνυμες ομολογίες, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο, προμήθεια, να εποπτεύει και συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες. ΣΤ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, εφόσον εξυπηρετείται έτσι η πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού. Ζ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή/ και γραφεία οπουδήποτε. Η) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση