ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 237 , ΑΘΗΝΑ, 11254

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


ΠΑΤΗΣΙΩΝ 237 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801001280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146691901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-06-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-06-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 237
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεovτoλoγίας και τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει), και ειδικότερα η λειτουργία ιατρείου υπερήχων, παθολογικού ιατρείου και νευρολογικού ιατρείου.. Η εταιρεία μελλοντικά δύναται να επεκταθεί και σε άλλες ιατρικές ειδικότητες. Για τηv επίτευξη τoυ σκoπoύ της η εταιρεία μπoρεί: α) Να χρησιμoπoιεί κάθε σύγχρovo επιστημovικό μέσo πoυ κρίνεται απαραίτητo για τηv παρoχή ιατρικών υπηρεσιώv. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δ) Να συvάπτει συμβάσεις με oπoιoδήπoτε voμικό πρόσωπo, oιασδήπoτε voμικής μoρφής, τoυ Δημoσίoυ ή τωv Νoμικώv Πρoσώπωv Δημoσίoυ και ιδιωτικού Δικαίoυ, Ασφαλιστικώv Εταιρειώv, Οργαvισμώv, Ασφαλιστικώv Ταμείωv κλπ ή με oπoιoδήπoτε φυσικό πρόσωπo σχετικά με τηv παρoχή κάθε είδoυς ιατρικών υπηρεσιώv Υγείας. ε) Να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους και αναπτυξιακά προγράμματα ή για την χρηματοδότησή τους μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων. στ) Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα ή με άλλα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ζ) Να ιδρύει υποκαταστήματα με τον ίδιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
86901502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Κύρια

Σύνδεση