ΥΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 158 , ΑΘΗΝΑ, 11251

ΥΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 158 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801063594
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148224601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-11-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-11-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΥΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
YDROEMPORIKI LΤD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 158
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς υδραυλικού εξοπλισμού, εξοπλισμού θέρμανσης, ειδών υγιεινής και συναφών ειδών. 2. Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, θερμαντήρων εμβάπτισης και συναφών ειδών. 3. Η εμπορία λιανικώς υδραυλικών ειδών, χρωμάτων γενικά, εργαλείων χειρός, κεραμικών πλακιδίων και πλακών, οικοδομήσιμων υλικών γενικά και συναφών με τα ανωτέρω ειδών. 4. Η εμπορία λιανικώς α) σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων και αγωγών από χαλκό και β) σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles) από σίδηρο ή χάλυβα. 5. Η εμπορία λιανικώς ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ηλεκτροθερμικών συσκευών, ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων, ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών εξαρτημάτων και συναφών ειδών. 6. Η εμπορία λιανικώς ηλιακών θερμοσιφώνων και προπανίου και βουτανίου εμφιαλωμένου. 7. Η εμπορία λιανικώς και χονδρικώς, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης καθώς και προμηθειών, ειδών υγιεινής και συναφών ειδών. 8. Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των ανωτέρω αναφερομένων (εξοπλισμών, συσκευών, εξαρτημάτων, υλικών, συναφών ειδών, προϊόντων κλπ). 9. Οι εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής, υδραυλικών πάσης φύσεως, θέρμανσης και μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, κλιματιστικών θέρμανσης και ψύξης, αερίου, αποχετευτικών αγωγών και συναφών συστημάτων, παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση, συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) καθώς και υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών. 10. Οι υπηρεσίες απόφραξης φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων. 11. Οι υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων. 12. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης καθώς και οι υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης. 13. Οι εργασίες εγκαταστάσεων αερίου καθώς και επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταερίου και φυσικού αερίου. Για να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς της η εταιρεία, μπορεί: α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω. β) Να συνιστά μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οποιουδήποτε τύπου εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω, ή να συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, γραφεία, πρατήρια, εκθέσεις, πρακτορεία και άλλες εγκαταστάσεις και να ορίζει άλλους αντιπροσώπους της οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. δ) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση Ελληνικών και αλλοδαπών οίκων ή εταιρειών με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργεί, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ως πράκτορας άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. ε) Να συμμετέχει σε επιδοτούμενα από Ελληνικούς και ξένους φορείς προγράμματα. στ) Να προβάλλει, να προωθεί και να διαφημίζει τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας εν γένει. ζ) Να συνάπτει συμβάσεις και συνεργασίες με οποιοδήποτε αντικείμενο (παραγωγή, εμπορία, παροχή υπηρεσιών, έρευνα κλπ) με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Γενικά να μετέρχεται κάθε πράξη, εργασία ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της εταιρείας ή την οποία η εταιρεία θεωρεί άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς, στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κύρια
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43221000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
43221101 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
43221102 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
43221103 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
43221104 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
43221105 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (ΣΠΡΙΝΚΛΕΡ) Δευτερεύουσα
43221106 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (Π.Χ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ) Δευτερεύουσα
43221107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ Δευτερεύουσα
43221109 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
43221200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43221201 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
43221202 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) Δευτερεύουσα
43221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
43221204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
43221205 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
43222000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
43222002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
43331000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
43341000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Δευτερεύουσα
46141337 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46431104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
46731300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
47524210 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47524500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47524507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47524600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
47524700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
47524933 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
47524950 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47524973 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ Δευτερεύουσα
47524974 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΩΝ (HOLLOW PROFILES), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
47545400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47545402 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47545411 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
47545412 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
47595601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47595605 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΟΞΟΥ Δευτερεύουσα
47595815 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Δευτερεύουσα
47788517 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
47914500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47914600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση