(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GO FUELS & GAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 40 , ΥΜΗΤΤΟΣ, 17237

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GO FUELS & GAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΡΥΟΥΛΩΝ 40 , ΥΜΗΤΤΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801070272
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148392001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-11-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-11-2018
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GO FUELS & GAS Ι.Κ.Ε.
(YPO EKKATHARISI)GO FUELS & GAS I.K.E.
FUEL AND OIL MON. I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 40
  Πόλη:
ΥΜΗΤΤΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΔΑΦΝΗ, ΥΜΗΤΤΟΣ
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

• Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης • Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων • Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών θαλάμων επισώτρων • Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών) • Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή • Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων • Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών • Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του αγοραστή) • Χονδρικό εμπόριο καινούριων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκι-νήτων • Χονδρικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών για αυτοκίνητα • Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή) • Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα • Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή) • Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, από μεταπωλητή • Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον • Λιανικό εμπόριο (Πρατήριο) Βενζίνης και πετρελαίου κίνησης • Λιανικό εμπόριο καυσίμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα, ξυλείας • Λιανικό εμπόριο καινούριων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκι-νήτων • Λιανικό εμπόριο ορυκτέλαιων και λιπαντικών • Λιανικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών για αυτοκίνητα • Λιανικό εμπόριο ελαστικών αυτοκινήτων • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών • Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπη-ρεσίες • Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων • Γενικός καθαρισμός κτιρίων • Η ανάπτυξη (όλων των συναφών προς τους αμέσως προηγούμενους σκοπούς δραστηριοτήτων) καθώς και η παροχή, διαχείριση, προώθηση και εν γένει υποστήριξη υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, πι-στοποίησης και ασφάλειας σχετικών γραμμών παραγωγής. • Η ίδρυση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση βιομηχανιών παραγωγής συνα-φών ή παρεμφερών με τα ανωτέρω αγαθά και υπηρεσίες. • Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές όλων των περιγραφόμενων αγαθών από και προς οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού. • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και διαχείριση διαδικτυακών τόπων σχετι-κών με την παραγωγή και το εμπόριο προϊόντων επιφάνειας και γενικά η επίτευξη όλων των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας με την χρήση του διαδικτύου. Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί … 1. Να ιδρύει άλλες εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε υ-φιστάμενες ή μη εταιρίες και επιχειρήσεις …να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή συ-μπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα, εντός της ελληνικής επικράτειας ή το εξωτερικό… 2. Να αντιπροσωπεύει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλο-δαπό ως προς τα προϊόντα που παράγονται από αυτά ή ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτά. 3. Να ιδρύει άλλες εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε υ-φιστάμενες ή μη εταιρίες και επιχειρήσεις …να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή συ-μπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα, εντός της ελληνικής επικράτειας ή το εξωτερικό… 4. Να αντιπροσωπεύει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλο-δαπό ως προς τα προϊόντα που παράγονται από αυτά ή ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτά. 5. Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση