ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ NUOVAFEMINA IKE

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 115 , ΑΘΗΝΑ, 11521

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ NUOVAFEMINA IKE


ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 115 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801117472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149501401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-03-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-03-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NUOVAFEMINA IKE
NUOVAFEMINA PC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 115
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας και ειδικότερα η παροχή πάσης φύσεως ιατρικών υπηρεσιών για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία νοσημάτων οιασδήποτε φύσεως με την εφαρμογή των επιστημονικά ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μεθόδων της ιατρικής επιστήμης, και ιδιαίτερα στον τομέα της Γυναικολογίας – Μαιευτικής και της Δερματολογιας . Στα πλαίσια του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : 1. Να διατηρεί ένα ή περισσότερα ιδιωτικά ιατρεία (φορείς ΠΦΥ). 2. Να συμβάλλεται ελεύθερα με άλλες μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικούς οργανισμούς. 3. Να συμμετέχει και να αναλαμβάνει εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και να προάγει τη διεπιστημονική συνεργασία με σκοπό τη συνεχή και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας. 4. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό και πάσης φύσεως επιστημονικές ή επιχειρησιακές οργανώσεις, επιστημονικά Ινστιτούτα, ομοειδείς εταιρείες, Δημόσια ή Ιδιωτικά Ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 5. Να οργανώνει και εκπονεί προγράμματα προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της ψυχικής υγείας και να παρέχει υπηρεσίες σε αντίστοιχα θέματα. 6. Να οργανώνει πάσης φύσεως εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια και ημερίδες, εκπαιδευτικών σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου ή αντιπροσωπευτικών ομάδων, καθώς και των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, σε θέματα που αφορούν την δημόσια υγεία, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, καθώς και την πρόληψη κ.λ.π. 7. Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να ενοικιάζει, να μισθώνει –ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά-χρονομεριστικώς ακίνητα, καθώς και αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμό κ.λ.π. κινητά και λοιπά μέσα. 8. Να προμηθεύεται πάσης φύσεως ιατρικό εξοπλισμό, διαγνωστικό υλικό και εν γένει κάθε είδος αναλωσίμων και υλικών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και της δεοντολογίας. 9. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς. 10. Την παροχή και εκτέλεση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό εκ μέρους της εταιρείας ιατρικών πράξεων και επεμβάσεων αισθητικής ιατρικής χειρουργικών αλλά καθώς και αισθητικών πράξεων μη επεμβατικού χαρακτήρα. 11. Την εκτέλεση ιατρικών αισθητικών επεμβάσεων για τις οποίες παρέχεται νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση σύμφωνα με το νόμο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση